Het Omgevingsbesluit en drie andere AMvB's

De Omgevingswet is een kaderwet. De nadere uitwerking vindt plaats in vier AMvB’s. De betekenis van de Omgevingswet voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt dus pas echt voelbaar via deze uitvoeringsregelgeving. Het gaat om:
  1. Het Omgevingsbesluit (regels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen; uitwerking instrumenten van de Omgevingswet in procedures en algemene bepalingen);
  2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (regels voor bestuursorganen; inhoudelijke rijksnormen voor de fysieke leefomgeving, omgevingswaarden (geur, geluid, bodem, omgevingsveiligheid etc.), Rijksinstructieregels over taakuitoefening en bevoegdheden, beoordelingskaders voor omgevingsvergunningen, bepalingen over programma’s, programmatische aanpak, monitoring en gegevensbeheer en toegang tot gegevens;
  3. Het Besluit activiteiten leefomgeving (regels voor bedrijven en bestuursorganen; uitwerking van rijksregels over activiteiten in inhoudelijke voorschriften);
  4. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (regels voor bedrijven en burgers; uitwerking rijksregels over bouwactiviteiten en (asbest)slopen (nu Bouwbesluit). Een uitgebreidere uiteenzetting van de inhoud kunt u vinden in onze ledenbrief van 15 juli 2015 (Lbr. 15/059).

Reactie VNG op preconsultatie AMvB’s  

Eind 2015 zijn concepten van deze vier uitvoeringsbesluiten gedeeld met de koepels (VNG, IPO en UvW), vijf externe adviescommissies, het RIVM, de werkgevers- en ondernemersclubs en milieu-, natuur- en cultuurorganisaties voor een informele ‘preconsultatie’. Het doel van deze pre-consultatie was om ‘meer voldragen AMvB’s’ te ontwikkelen voor de officiële openbare internetconsultatie. In samenwerking met meer dan 50 gemeenten en omgevingsdiensten heeft de VNG een reactie ingediend.

Inspraak

De openbare internetconsultatie voor de AMvB’s is 1 juli 2016 gestart. Gelijktijdig begint dan de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer. De consultatieversies zijn dan beschikbaar voor eenieder om op te reageren (o.a. via www.internetconsultatie.nl). De reactietermijn duurt tot 16 september. De VNG zal ook reageren op de AMvB’s en roept daarop gemeenten op om ons uiterlijk op 22 augustus een reactie te geven. Wat betreft deze reactie zijn wij voornemens in het bijzonder aandacht te geven aan in hoeverre er al dan niet tegemoetgekomen is aan onze eerdere reactie op de preconsultatieversies en op (andere) aanpassingen van die concepten. Vervolgens is het de bedoeling om in december 2016 de AMvB’s voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State aan te bieden. Inwerkingtreding is gekoppeld aan inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Consultatie en verdere procedure

De openbare internetconsultatie voor de AMvB’s liep van 1 juli 2016 tot 16 september 2016. Gelijktijdig begint dan de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer.
De VNG heeft op 11 oktober 2016 een reactie ingediend op de voorstellen voor de AMvB’s. Deze reactie kunt u hier lezen.
In december 2016 zijn de AMvB’s, in een zogenoemde voorhangprocedure, besproken in de Tweede Kamer. De VNG heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om Kamerleden vragen te sturen over de AMvB’s die zij vervolgens kunnen stellen aan de minister. De vragen zijn geformuleerd op basis van de VNG-reactie.
De AMvB’s zullen ook in de Eerste Kamer worden besproken. Vervolgens zullen de AMvB’s voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden aangeboden. Dit gebeurt naar verwachting in de loop van 2017.
Inwerkingtreding van de AMvB’s is gekoppeld aan inwerkingtreding van de Omgevingswet; naar verwachting in 2019.