De aanvullingsbesluiten, het invoeringsbesluit en de ministeriële regelingen

Net zoals er naast de Omgevingswet enkele aanvullingswetten en een invoeringswet zijn, komen er naast de vier AMvB’s (Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving) één of meerdere aanvullingsbesluiten en een invoeringsbesluit. Via de aanvullingsbesluiten zullen onderwerpen als bodem, geluid, natuur en grondeigendom– waar inhoudelijk nog geen overeenstemming over is – geïntegreerd worden in de AMvB’s.

Invoeringsbesluit

Het invoeringsbesluit zal in ieder geval de regeling van het overgangsrecht bevatten, maar daarnaast ook nog verschillende beleidsneutrale en beleidsinhoudelijke aanpassingen van de AMvB’s. Onderdeel van deze beleidsinhoudelijke wijzigingen zijn in ieder geval de herziening van de regelgeving rond het onderwerp geur van veehouderijen en de uitwerking van de belangrijkste elementen van de nieuwe geluidregelgeving.

Beleidsneutraal

Hoe deze erin komen, staat op dit moment nog niet vast. Daarom is in de preconsultatieversies van de AMvB’s nog voorzien in een beleidsneutrale omzetting van wat nu veelal nog geregeld is in de Wet geurhinder en veehouderij en ontbreekt de nieuwe geluidregelgeving. Ook bij de officiële consultatie (juli 2016) zal dit nog zo zijn.

Ministeriële regelingen

Naast de genoemde besluiten volgen ook nog enkele ministeriële regelingen. Het werk hieraan bevindt zich op dit moment nog in de voorbereidende fase. Wanneer er meer bekend is over de inhoud, zullen wij dat uiteraard met u delen.

Consultatie

Ook voor onze reactie op de aanvullingsbesluiten, het invoeringsbesluit en de ministeriële regelingen kijken we nog wanneer en hoe wij gemeenten betrekken bij het opstellen van onze reactie.