Aanvullingswet geluid

Het onderwerp geluid is vooralsnog grotendeels niet meegenomen in de Omgevingswet. Het beleid op dit terrein  wordt inhoudelijk vernieuwd en belangrijke inhoudelijke keuzes zijn nog niet definitief gemaakt. Het is wel de bedoeling dat de bestaande geluidregelgeving (neergelegd in de Wet geluidhinder, hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving) niet als zodanig wordt voortgezet maar opgaat in het stelsel van de Omgevingswet.

Om deze regelgeving in de vastgestelde Omgevingswet op te kunnen nemen, dient deze wet te worden aangepast. Daarvoor is de Aanvullingswet geluid opgesteld. Belangrijkste onderwerp van deze Aanvullingswet dat alsnog in de Omgevingswet moet worden opgenomen is “de mogelijkheid voor gebruik van het geluidsproductieplafond”. De Aanvullingswet geluid zal tegelijk met de Omgevingswet in werking moeten treden.

Overigens komen belangrijke delen van de huidige regels voor geluid straks niet meer in de wet voor. Deze zullen worden opgenomen in de AMvB’s die de uitvoering regelen van de Omgevingswet. Meer daarover vindt u onder aanvullingsbesluiten

Consultatie

Van 22 maart 2016 tot 17 mei 2016 heeft openbare consultatie plaatsgevonden over het voorstel voor de Aanvullingswet Geluid. De VNG heeft in juni een consultatiereactie op de ontwerp-Aanvullingswet ingediend. Deze reactie kunt u hier vinden.

VNG inzet

De inzet van de VNG is om afwegingsruimte voor gemeenten, door landelijke geluidsnormen met een bandbreedte waarbinnen gemeenten een eigen afweging kunnen maken. Inzet is ook om geen berekende norm op te nemen, om werk te besparen. Daarnaast moeten duidelijke regels worden opgesteld over cumulatie van geluid van verschillende bronnen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij een overschrijding. 

Meer informatie

Voor meer informatie over  geluid verwijzen wij naar het VNG-dossier geluidhinder en de brief van toenmalig staatssecretaris Mansveld van 7 oktober 2015.