Aanvullingswet bodem

Het onderwerp bodem is vooralsnog uit het wetsvoorstel gehouden. Het beleid op dit terrein wordt namelijk inhoudelijk vernieuwd en belangrijke inhoudelijke keuzes zijn nog niet gemaakt.

Doel is dat de bestaande bodemregelgeving (Wet bodembescherming, hoofdstuk 11a Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving) alsnog opgaat in de Omgevingswet. De regering wil daartoe de kaders voor de bodemregeling via de Aanvullingswet bodem, invoegen in de reeds vastgestelde Omgevingswet. Op die manier treden de nieuwe wettelijke regels voor bodem tegelijk met de Omgevingswet in werking.
Overigens komen belangrijke delen van de huidige regels voor bodem niet meer in de wet terug. Deze zullen worden opgenomen in de AMvB’s die de uitvoering regelen van de Omgevingswet. Meer daarover vindt u onder aanvullingsbesluiten.

VNG inzet

De inzet van de VNG is bepaald aan de hand van de consultatieversie 2016. Zie onze brief van mei 2016 aan het kabinet. Voor meer informatie over het onderwerp bodem verwijzen wij naar het VNG-dossier over bodem & ondergrond. Of bekijk de factsheet De bodem: gemeenten vinden er wat van. De werkgroep Bodem maakt zich hard voor deze inzet. U kunt via de werkgroep bodem meedenken over bodem in de omgevingswet door u aan te melden