Informatievoorziening

Voor het ondersteunen van de veranderopgaven en het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is een grote digitaliseringsslag nodig. Doel hiervan is het juridische stelsel van de Omgevingswet te verbinden met het digitale stelsel dat beleid en uitvoering ondersteunt. Door online inzicht te bieden, kunnen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden straks alle beschikbare informatie ophalen: van vergunningsvereisten tot gegevens uit de basisregistraties.

Om dit mogelijk te maken, wordt in nauwe samenwerking met gemeenten het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Met een digitaal loket, informatieregisters en de infrastructuur die nodig is om de informatie tussen het loket en de registers uit te wisselen. Informatie over de mogelijkheden en het indienen van initiatieven door burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden wordt hierdoor eenvoudig toegankelijk.

Wat is het DSO?

Voor het ondersteunen van de veranderopgaven en het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is digitalisering een belangrijk instrument. De betrokken overheden bouwen aan een digitaal stelsel. Met dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet. Het DSO is een randvoorwaarde voor de invoering van de wet in 2021.

Het DSO heeft voor de gebruiker de vorm van een digitaal loket: dat is de voorkant. De achterkant van het DSO bestaat uit twee componenten:

  • Een landelijke voorziening, de technische infrastructuur: het knooppunt waar alle gegevens over de fysieke leefomgeving stapsgewijs bij elkaar worden gebracht en vervolgens beschikbaar worden gesteld
  • Een register omgevingsdocumenten: dit register bevat omgevingsdocumenten inclusief wijzigingen en de geometrische verbeelding ervan

Burgers, bedrijven en overheden hoeven straks informatie die al bekend is niet nogmaals in te vullen, aan te vragen of op te zoeken. Het digitaal stelsel grijpt niet in op de digitalisering binnen gemeenten (interne processen), maar zij moeten wel aansluiten op de voorzieningen van het digitaal stelsel.

Digitaal loket

Het DSO is voor de gebruiker een digitaal loket, waarin:

  • alle gegevens over de fysieke leefomgeving geografisch en tekstueel worden gepresenteerd
  • alle omgevingsdocumenten (besluiten, zoals omgevingsplannen en verordeningen) zijn te raadplegen, zowel via een kaart als een activiteit
  • via vragenbomen is te zien welke regelgeving op een specifieke locatie van toepassing is
  • burgers en bedrijven een vergunningsaanvraag of melding kunnen doen of bepalen welke informatieplicht hij/zij heeft
  • bevoegd gezagen kunnen samenwerken aan de aanvraag of melding van een gebruiker en burgers/bedrijven kunnen informeren over de status van hun aanvraag of melding

Meer informatie: Aandeslag > toepasbare regels 

Tijdpad

In 2024 moet de digitale ondersteuning die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet van belang is, zoals het verbrede Omgevingsloket klaar zijn. De verdere verbeteringen worden in verschillende stappen gerealiseerd. Als alles klaar is dan is de zoektocht naar informatie eenvoudiger, de kwaliteit en eenduidigheid van informatie toegenomen, en alle partijen spreken weer dezelfde taal.