ICT-Leveranciers

Het softwareaanbod van leveranciers is voor gemeenten van groot belang voor het werken onder de Omgevingswet. Leveranciers hebben daarom een belangrijke rol in aanloop naar 2021. Met een schriftelijke Marktverkenning onder leveranciers en een aantal pre-competitieve ICT Markttoetsen krijgen gemeenten inzicht in het aanbod van leveranciers.

Aansluiting op DSO-LV

Om aan te kunnen sluiten op het DSO-LV moeten gemeenten hun software aanpassen en/of nieuwe software aanschaffen. Deze software dient te voldoen aan de ontwikkelde uitwisselingsstandaarden voor het DSO. Gemeenten werken in een wisselend tempo naar een integraal samenhangende werkwijze in het Omgevingswetdomein. Dit omvat de (digitale) planvorming, vergunningen, toezicht, handhaving, toepasbare regels en samenwerken in de keten. De benodigde software moet deze processen kunnen ondersteunen.

Stimuleren aanbod leveranciers

Voor het aanpassen dan wel updaten van de software biedt de VNG collectieve ondersteuning. Deze ondersteuning richt zich grofweg op het ‘wat’ en het ‘hoe’: 

 • Wat: door het standaardiseren en helder krijgen van de vraag en het stimuleren van het aanbod hierop; 
 • Hoe: door het helpen en uniformeren van het verwerven en het implementeren van software.

De uitgangspunten voor het ‘wat’: 

 • Gemeenten hebben softwareleveranciers nodig om hun software te vernieuwen. 
 • Op 1-1-2021 moeten gemeenten voldoen aan de basis die nodig is voor de doelen van de Omgevingswet:
  • wat gemeenten op 1-1-2021 minimaal moeten kunnen en hebben om voorbereid te zijn op de Omgevingswet; 
  • wat VNG gemeenten adviseert aan aanvullende acties in aanloop naar 2021 om de lange termijn doelen van de Omgevingswet te behalen en het huidige niveau van dienstverlening te behouden.  
 • Gemeenten werken vanaf deze basis in 2021 toe naar een integraal samenhangende werkwijze voor het Omgevingswetdomein.
 • De integrale oplossing gaat uit van Common Ground principes en kan bestaan uit meerdere componenten al dan niet van verschillende softwareleveranciers.  
 • Leveranciers worden betrokken bij het opstellen van de requirements. 
 • Leveranciers worden geholpen om informatie over hun aanbod centraal beschikbaar te stellen. 
 • Bestaande en nieuwe softwareleveranciers zullen hun aanbod moeten afstemmen op de genoemde basis en op de integrale oplossing.  

De uitgangspunten voor het ‘hoe’: 

 • De verwerving en implementatie van nieuwe of aangepaste software dient zo min mogelijk een bottleneck te vormen voor de invoering van de Omgevingswet. 
 • Gemeenten kunnen gebruik maken van basis (inkoop) voorwaarden van de VNG. 
 • Gemeenten werken, waar mogelijk, samen bij de inkoop van software.