De wet

De herziening van het omgevingsrecht betekent een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de praktijk met het omgevingsrecht werkt of zal werken. Dat geldt zeker ook voor gemeentejuristen en niet alleen als ze werken binnen het ‘traditionele’ fysiek domein. Het omgevingsrecht reikt verder. De Omgevingswet – en in het bijzonder het verplichte gemeentelijk omgevingsplan – heeft namelijk ook gevolgen voor veel bestaande gemeentelijke verordeningen, nadere regels, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels.

Verbeterdoelen

De Omgevingswet kent 4 verbeterdoelen die in essentie meer ruimte geven in het omgevingsrecht:

  • het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht
  • het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving
  • het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving
  • het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. 

Hoewel de voorgenomen inwerkingtreding (in 2021) nog ver weg lijkt, is het voor gemeenten zaak om nu al aan de slag te gaan: kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat.

In dit overzicht krijgt u een beeld van de wet-en regelgeving  en dat u antwoord vindt op een aantal vragen (Wat speelt er allemaal? Waar kunt u een bijdrage leveren? Wat is zinnig om nu al te doen?).

Omdat nog lang niet alles duidelijk is, is dit een dynamisch document dat ieder kwartaal – of zoveel vaker als nodig – wordt geactualiseerd.

Naast de Omgevingswet is er nog een aantal wetten die erin opgaat: