Anders werken

Om de verbeterdoelen te bereiken, vraagt de wet om ruimte geven, vertrouwen, samenwerken en samenspel.

De veranderopgaven

In de praktijk betekent dat, dat het niet alleen nodig is om nieuw juridisch instrumentarium te ontwikkelen, maar ook een bijpassende werkwijze. De werkwijze die past bij de bedoeling van de Omgevingswet kenmerkt zich door:

  • (meer) Samenwerken in de regio en in de keten: met andere gemeenten, waterschappen, provincie, omgevingsdiensten, veiligheidsregio, GGD/GHOR
  • (meer) Integraal/samenhangend werken: alle inhoudelijke beleidsdomeinen tezamen, maar ook de ondersteunende domeinen van informatievoorziening, dienstverlening, juridische zaken, werkprocessen, communicatie etc.
  • Gebiedsgericht werken: redeneren vanuit de maatschappelijke opgaven in het gebied
  • (meer) Participatie / In samenwerking met de samenleving: met organisaties, bewoners en ondernemers, zowel als initiatiefnemer of belanghebbende bijeen concreet project als betrokkene bij de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld bij een Omgevingsvisie)

En om te kunnen bepalen hoe “anders werken” in het kader van de Omgevingswet eruit ziet voor elke gemeente, moet eerst het ambitieniveau bepaald worden. De gemeenteraad bepaalt de ambitie. Op basis van de ambitie kunt u bepalen welke invoeringsstrategie bij uw gemeente past en welke onderdelen van uw organisatie daar op welk moment bij betrokken moeten worden.

 

Samenhang tools

Het invoeren van de Omgevingswet is een omvangrijke en gecompliceerde opgave die vraagt om een doordachte aanpak en planning. VNG heeft verschillende tools ontwikkeld die gemeenten daarbij helpen. Dit zijn: