Aan de slag

Natuurlijk starten de komende jaren nog gewoon projecten, worden er bestemmingsplannen voorbereid en vastgesteld, gebieden (her)ontwikkeld en plannen en visies geschreven. Anticiperend op de Omgevingswet komen ongetwijfeld ook vragen:

  • Hoe kan ik een structuurvisie al zoveel mogelijk in de geest van de Omgevingswet vaststellen?
  • Hoe pak ik anticiperend op de Omgevingswet een voorgenomen gebiedsontwikkeling aan?
  • Wat kan ik het beste doen als er een herziening of nieuw bestemmingsplan op de rol staat?
  • Is het handig om mijn beheerverordeningen alvast te vervangen door bestemmingsplannen?

Vragen als deze zijn niet gemakkelijk in algemene termen te beantwoorden. Zeker is wel dat het nu al mogelijk is om een brede groep betrokkenen direct te betrekken bij projecten, plannen zoveel mogelijk integraal te benaderen door zoveel mogelijk domeinen en beleidsterreinen daarin mee te nemen, te werken op basis van vertrouwen, de gemeentelijke regels te bezien op dubbelingen, tegenstrijdigheden en wenselijkheid onder de nieuwe wet, en in het proces het doel centraal te stellen in plaats van lijstjes af te vinken. Dat is precies wat met de Omgevingswet wordt nagestreefd. Verschillende bestuursorganen brengen deze werkwijze op dit moment al in de praktijk.