Verkeersveiligheid: het moment is nu

In de week dat de Tweede Kamer vergadert over verkeersveiligheid doet de VNG een dringende oproep aan gemeenten om vooral de kans te pakken om via hun risicoanalyse bij te dragen aan de verkeersveiligheid in hun regio.

In het najaar gaan VNG, Rijk en provincies het gesprek aan over de financiering van de regionale veiligheidsplannen die in het kader van het Strategisch plan verkeersveiligheid zijn opgesteld. Voor die tijd moeten gemeenten hebben aangegeven wat zij nodig hebben om met de risico-analyse aan de slag te gaan. Dat kan tijdens bijeenkomsten die de provincies organiseren, maar ook via het kennisnetwerk SPV.

Financiering

Door de uitkomsten van deze analyse kan de VNG met goed onderbouwde plannen de gesprekken aangaan met het Rijk in het najaar over de financiering van regionale verkeersveiligheidsplannen. Deze gesprekken vinden in het najaar plaats. De analyses moeten er dus na de zomer liggen.

Ondersteuning

Niet alle gemeenten en niet alle provincies zijn even ver. Daarom roept VNG haar leden op om vooral aan de slag te gaan en aan te geven waar zij ondersteuning nodig hebben. Gemeenten kunnen voor ondersteuningsbehoefte contact opnemen met het kennisnetwerk SPV (zie hieronder).

Verder heeft de VNG met het ministerie van IenW afgesproken dat de ondersteuning voor gemeenten vraaggericht plaatsvindt. Als er dus geen capaciteit of kennis in je gemeente is voor het opstellen van een risico-analyse en uw gemeente behoefte heeft aan extra ondersteuning, kunt u dat ook aangeven bij de provinciale bijeenkomsten of contact opnemen met het kennisnetwerk SPV.

Achtergrond

Het aantal verkeersdoden stijgt, blijkt uit recente cijfers van het CBS. In 2018 kwamen 678 mensen in het verkeer om het leven, tegen 613 slachtoffers in 2017. Rijk, provincies en gemeenten werken daarom samen aan een ‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2030’ met als doel om het aantal slachtoffers tot nul terug te brengen.

Kamerbrief

In de aanloop tot het overleg over verkeersveiligheid heeft VNG bij de Kamer gepleit voor een gezamenlijke investeringsimpuls van alle overheden voor verkeersveiligheid, in de lijn van het programma Duurzaam Veilig.Gemeenten pleiten er ook voor om de gemeentelijke BOA bevoegdheden uit te breiden naar lichte verkeersovertredingen.

Meer informatie