Gemeenten willen meer bevoegdheden voor verkeershandhaving

De VNG pleit voor meer bevoegdheden voor gemeenten om - náást de politie - lichte verkeersovertredingen op lokale wegen te kunnen handhaven. De VNG denkt daarbij onder meer aan te hard rijden in woon- en verblijfsgebieden en bij scholen, door rood licht rijden en zonder licht fietsen.

Op deze manier kunnen gemeenten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -gewonden.

Onderzoek verkeershandhaving

Medio januari heeft de minister van Veiligheid en Justitie het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Verkeershandhaving naar de Tweede Kamer gestuurd vergezeld van een ‘beleidsarme’ kabinetsreactie.

In het IBO-rapport wordt een aantal conclusies getrokken en staan diverse interessante beleidsvarianten beschreven.

In de kabinetsreactie heeft de minister geen reactie willen geven op de beleidsvarianten die tot een meer fundamentele stelselwijziging zouden leiden. Hij heeft het oordeel hierover aan het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer willen laten.

Belangrijke onderwerpen voor gemeenten

De VNG vraagt bijzondere aandacht voor drie belangrijke onderwerpen die in het IBO-rapport aan de orde komen en voor gemeenten van groot belang zijn, te weten:

  1. een uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke boa’s openbare ruimte ten aanzien van lichtere verkeersovertredingen, inclusief een regeling voor kosten en baten van boa’s in één hand
  2. een wettelijke bevoegdheid voor gemeenten om lichtere verkeersovertredingen door middel van een bestuurlijke boete af te doen
  3. een overheveling van een bedrag van € 300 miljoen per jaar naar het Gemeentefonds voor de uitvoering van lokale verkeer- en vervoertaken, waaronder verkeersveiligheid.

Startbijeenkomst

Kom op 15 juni naar Arnhem voor de landelijke startbijeenkomst: strategisch plan Verkeersveiligheid. U kunt dat meepraten over de inhoud van het strategisch plan Verkeersveiligheid 2018-2030. 

Meer informatie

Lees hieronder de brief aan de Tweede kamer. En meld u aan voor de startbijeenkomst.