Gemeenten met partners aan de slag voor verkeersveiligheid

Samen met het Rijk, provincies en vervoerregio’s is vandaag het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gepresenteerd. Het plan richt zich op het preventief bestrijden van risico’s en een regionale aanpak van verkeersveiligheid met als doel: nul verkeersslachtoffers.

Naast veilige infrastructuur, bevat het plan ook aandachtspunten als technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding in het verkeer.

De aanpak

Pijlers van de aanpak zijn een risico-gestuurde benadering en een aanpak op regionale schaal. In de afgesproken regionale aanpak trekken gemeenten samen op met provincies en het Openbaar Ministerie (vanwege handhaving). Om dit een verdere impuls te geven, stellen ook de regio’s de komende maanden concrete plannen en maatregelen op.

Ondersteuning

Het Rijk ondersteunt de regio’s met kennis en expertise om te komen tot regionale uitvoeringsagenda’s. Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van de risico's op hun wegen.

In 2019 levert dit een totaalbeeld op van extra benodigde middelen. De overheden gaan dan opnieuw aan tafel.

Reactie VNG

Wij zijn blij met deze gezamenlijke aanpak voor meer verkeersveiligheid en delen de ambitie. Wel is het nodig dat er blijvend aandacht is voor de uitvoering en (verkeers)handhaving om deze ambities te realiseren. Gemeenten vinden het belangrijk dat ook het ervaren handhavingstekort bij verkeersveiligheid wordt meegenomen.

Meer informatie