Bijeenkomsten over Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Alle provincies organiseren binnenkort bijeenkomsten over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Elke gemeente ontvangt van de provincie daarvoor een uitnodiging. Het doel is om gezamenlijk werk te maken van minder verkeersdoden en -gewonden.

Het aantal verkeersdoden stijgt, blijkt uit recente cijfers van het CBS. In 2018 kwamen 678 mensen in het verkeer om het leven, tegen 613 slachtoffers in 2017. Dit onderstreept de noodzaak van het gezamenlijk streven van de overheden, het aantal slachtoffers naar 0 terug te brengen. Rijk, provincies en gemeenten werken samen aan een ‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2030’, opgesteld in samenwerking met maatschappelijke partijen. 

Risicoanalyses

In dit plan staat hoe de overheden een gezamenlijk risico-gestuurd verkeersveiligheidsbeleid gaan opzetten. Op de bijeenkomsten krijgen gemeenten en provincies praktische handvatten voor het opstellen van risicoanalyses en het uitwerken daarvan. De uitkomst is een systematisch overzicht van regio-specifieke ontwikkelingen, de veiligheid van wegen en fietsinfrastructuur, educatieve programma’s en verkeershandhaving. 

Prioriteiten

Met behulp van indicatoren wordt op deze punten en op verkeersgedrag (snelheid, alcohol) in kaart gebracht welke opgaven prioriteit hebben. Daarnaast wordt geïnventariseerd wat de specifieke kennis- en ondersteuningsbehoeften van gemeenten en provincies is. Het kennisnetwerk kan dan in vervolgtraject ondersteuning op maat leveren.

Data

Waar en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden verschilt per provincie. Dit zijn de tot dusver bekende data:

  • Friesland 13 juni
  • Groningen 19 september
  • Overijssel 6 juni 
  • Utrecht 20 juni
  • Noord-Holland 23 mei
  • Brabant 9 mei
  • Limburg 4 juni

Meer informatie