Modelaanpak Veilig Fietsen

woensdag 11 september 2013
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 13/072

Samenvatting

Het aantal doden en ernstig gewonden als gevolg van verkeersongevallen ligt boven het streefcijfer dat is opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 (maximaal 500 doden en 10.600 ernstig gewonden in 2020). Het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en de stadsregio’s (SkVV) hebben zich aan het Strategisch Plan gecommitteerd.

In 2011 vielen 661 doden en ongeveer 20.000 ernstig gewonden in het verkeer. Het aantal verkeersdoden in 2012 is licht teruggelopen naar 650, het aantal ernstig gewonden in 2012 is nu (september 2013) nog niet bekend.

Alle partijen hebben in 2011 toegezegd een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal doden en ernstig gewonden. Vooral het verkeersveiligheidsbeleid gericht op jongeren, ouderen en fietsers heeft een extra impuls nodig. De afspraken met daaraan gekoppeld 23 maatregelen zijn opgenomen in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid.

De groep fietsers maakt ongeveer 30% uit van het aantal verkeersdoden en meer dan 50% van het aantal ernstig gewonden. Ongelukken met fietsers doen zich hoofdzakelijk voor op het lokale wegennet. Daarom is één van de maatregelen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Gemeenten stellen een lokale aanpak veilig fietsen op.

Door middel van deze Ledenbrief willen wij u nader informeren over de beschikbaarheid van de Modelaanpak Veilig Fietsen. De Modelaanpak biedt gemeenten handvatten om een aanpak op te stellen of bestaand beleid te versterken, afhankelijk van de lokale ambitie, met als doelstelling het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden onder (oudere) fietsers terug te dringen. De eventuele extra inzet kan van invloed zijn op de gemeentelijke begrotingen van 2014 en 2015, daarom adviseren wij u hier, bij de voorbereiding op de begrotingen, rekening mee te houden.

Volledige brief: