Houtrook: de stand van zaken

In een overleg met IenM eind 2016 pleitte de VNG voor EU-bronmaatregelen voor houtkachels en verkoopeisen van individuele stookinstallaties. Ook voor ontwikkeling van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, zodat gemeenten dit kunnen opnemen in hun omgevingsplan.

Ook maakten we ons tijdens dit overleg hard voor de ontwikkeling van een handhaafbare beoordelingsmethode voor stookinstallaties in particuliere woningen en voor gezondheidsonderzoek.

Stand van zaken

Het platform Houtrook en Gezondheid heeft naar aanleiding van de adviesaanvraag van het toenmalige ministerie van IenM de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht, in vier groepen:

  1.           Gedragsbeïnvloeding
  2.           Normering
  3.           Toestellen/brandstof
  4.           Proces

Advies

Op 6 februari komt het platform bijeen. Deze bijeenkomst heeft tot doel de brief met advies vast te stellen en deze te versturen naar de staatssecretaris van IenW en partijen.

Wat kunt u nu al doen

  • Veel gemeenten zijn bezig met het onderwerp houtrook. Denk aan voorlichting of onderzoek naar een meetmethode of over de pelletkachel. Op het digitale forum Romnetwerk voor gemeenten komt binnenkort een groep, zodat u onderling over dit onderwerp kunt discussiëren. 
  • De meeste oplossingsrichtingen moeten nog verder worden uitgewerkt voordat u dit als gemeenten in de praktijk kunt brengen, maar wat al wel veel wordt gedaan is het geven van voorlichting. Steeds meer gemeenten starten een campagne over houtrook. Dit kan leiden tot minder overlast. In de databank praktijkvoorbeelden is een aantal voorbeelden opgenomen, het platform biedt een toolkit.

Meer informatie