Wet geluidhinder en Omgevingswet

De Omgevingswet is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en treedt (waarschijnlijk) op 1 januari 2019 in werking. Het onderwerp geluid is vooralsnog grotendeels buiten het wetsvoorstel gehouden. Het beleid op dit terrein  wordt inhoudelijk vernieuwd en belangrijke inhoudelijke keuzes zijn nog niet allemaal gemaakt. Doel is dat de huidige geluidregelgeving (Wet geluidhinder, hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving) opgaan in het stelsel van de Omgevingswet.

Onder de naam Swung (Samen werken aan de uitvoering van nieuw geluidbeleid) zijn in de afgelopen jaren al een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de Rijksinfrastructuur (Swung-1). 
Voor de overige geluidbronnen (decentrale wegen,  industrieterreinen en andere geluidsbronnen) en voor geluidgevoelige bestemmingen loopt het vernieuwingstraject via de Omgevingswet. Basis hiervoor zijn de beleidsuitgangspunten die VNG, IPO en IenM hierover gezamenlijk hebben opgesteld. 

Het ministerie van IenM bereidt op dit moment een beleidsstuk voor waarin het vernieuwde beleid wordt beschreven. Het is de bedoeling dat dit stuk gesplitst wordt in twee delen: 

  • Het beleid voor geluid bij activiteiten. Dit onderdeel wordt ingevoegd in consultatieversie van juli in het Besluit activiteiten leefomgeving.
  • Het beleid voor gemeentelijke wegen, industrieterreinen etc. Dit onderdeel moet opgenomen worden in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), maar is niet op tijd gereed om mee te lopen in de consultatieversie van juli. Waarschijnlijk wordt voor deze onderdelen een aanvullingsbesluit opgesteld, waarmee het (Bkl) kan worden aangepast. 

VNG inzet

De VNG zet zich in om afwegingsruimte voor gemeenten, door landelijke geluidsnormen met een bandbreedte waarbinnen gemeenten een eigen afweging kunnen maken. Inzet is ook om geen berekende norm op te nemen, om werk te besparen. Daarnaast moeten duidelijke regels opgesteld worden over cumulatie van geluid van verschillende bronnen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij een overschrijding.  

Zie ook VNG-dossier Omgevingswet en Juridische routekaart