Een horecabedrijf heeft een verzoek om maatwerk ingediend. Het verzoek betreft het toepassen van de bedrijfsduurcorrectie voor de nachtperiode. Is een gemeente verplicht om dit verzoek in te willigen?

(Dat wil zeggen een maatwerkvoorschrift op te stellen waarin is opgenomen dat bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.)

Nee, een gemeente is niet verplicht om dit verzoek in te willigen. De gemeente heeft de bevoegdheid tot maatwerk, maar niet de verplichting. Op grond van artikel 6.14 Activiteitenbesluit kán het bevoegd gezag via maatwerk regelen dat bedrijfsduurcorrectie wordt toegestaan.

Uit de toelichting blijkt dat deze mogelijkheid is bedoeld voor situaties waarin het redelijkerwijs niet van een inrichting gevergd kan worden dat met onmiddellijke ingang geen bedrijfsduurcorrectie voor muziekgeluid meer wordt toegepast. Aan de maatwerkbepaling kan een einddatum gekoppeld worden. Dat kan bijvoorbeeld het moment zijn waarop het gebouw aan onderhoud toe is. In overige gevallen is toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid niet wenselijk.