Controleer uw saneringsopgave geluidgevoelige panden

Vernieuwd bericht In het kader van de Omgevingswet wordt een nieuwe saneringsregeling voorbereid. Bij deze nieuwe regeling zijn ook nieuwe criteria van toepassing om voor sanering in aanmerking te komen.

Van een eerste landelijke inventarisatie staan de onderzoeksresultaten per gemeente op Geluidregister.nl. Controleer uw gegevens voor 17 november 2017 op juistheid en volledigheid.

Vraag aan gemeenten

dBvision heeft een landelijke studie gedaan naar de saneringsomvang langs gemeentelijke wegen. Dit onderzoek is gebaseerd op onder andere data van het NSL, open street map en wegtype afhankelijke snelheden. Deze data staat voor uw gemeente op www.geluidregister.nl.

De vraag is of u de gegevens van de wegen (intensiteiten, snelheden, wegdekken) en de geluidgevoeligheid van gebouwen kunt controleren op juistheid en volledigheid. 

Belang voor gemeenten

De uitvoering van de saneringsopgave blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. De nieuwe saneringsoperatie wordt gefinancierd met een taakstellend budget. Een nauwkeurige inschatting van de saneringsomvang maakt het ook mogelijk de kosten zo goed mogelijk in te schatten. Een inschatting die - naarmate deze beter is - ook kan leiden tot een lage saneringsdrempel. Met een lage saneringsdrempel kan uw gemeente straks optimaal aanspraak doen op de saneringsgelden.

Rol Bureau Sanerings Verkeerlawaai

Bureau Sanerings Verkeerlawaai (BSV) is op dit moment bezig met een actualisatie van de bestaande saneringslijst, om vast te stellen welke woningen al gesaneerd zijn. Deze actualisatie staat los van deze oproep en blijft ook nodig. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u ook aanspraak blijven maken op subsidies voor het saneren van woningen op de BSV-lijst.

Deelname

Als u een e-mail stuurt naar saneringsoperatie@dbvision.nl ontvangt u een persoonlijke inlogcode. Met deze inlogcode heeft u via www.geluidregister.nl toegang geeft tot de specifieke dataset van uw gemeente. U ontvangt dan ook de handleiding voor het uitvoeren van de controle.