Wet opslag duurzame energie

Formele titel: 
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)
Kamerstuknummer: 
35004

Inhoud
In dit wetsvoorstel wordt ten aanzien van bedrijven voorgesteld om aan te sluiten bij de microlastenverdeling binnen de energiebelasting ten aanzien van het gas- en elektriciteitsverbruik bij bedrijven waartoe in het Belastingplan 2016 is besloten en waar de Wet ODE beleidsmatig bij aansluit, en betreft louter de toevoeging van tarieven voor het jaar 2019.

Beoogde datum indiensttreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.