Klimaatwet

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)
Kamerstuknummer: 
34534

Inhoud
Het voorstel stelt klimaatdoelstellingen voor de regering. Tegelijkertijd is het een kader voor de ontwikkeling, effectmeting en wijze van verantwoording van het beleid dat moet leiden tot het halen van de wettelijke vastgelegde klimaatdoelstellingen. Het voorstel stelt een hoofddoel met als resultaatsverplichting 95% broeikasgasreductie in Nederland in 2050 ten opzichte van 1990 en als tussendoel een streefwaarde van 49% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990. Daarnaast bevat het voorstel een nevendoel met als streefwaarde 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Aangenomen op 20 december 2018 door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding: 
10 juli 2019