Sectortafel Landbouw en landgebruik

Vanuit het regeerakkoord is de opdracht dat ten opzichte van het emissiepad bij ongewijzigd beleid de broeikasgasemissies uit de landbouw in 2030 met 3,5 Mton moet afnemen. Ook is gevraagd een aanvullende opgave 1,7 Mton landgebruik te verkennen.

De opgave van 3,5 Mton is opgesplitst in:

 • ‘1 Mton’ vanuit landbouw en veehouderij (‘methaan’).
 • Een besparing van 1,5 Mton voor slimmer landgebruik.
 • 1 Mton CO2-reductie vanuit de glastuinbouwsector.

Belangrijke onderwerpen voor gemeenten

Gemeenten vinden het belangrijk dat de opdracht integraal bekeken wordt. Zowel tussen de werkgroepen onderling als met andere opgaven zoals circulaire economie. Dit om te voorkomen dat kansen blijven liggen of tegenstrijdigheden ontstaan. Ook hechten gemeenten belang aan lange termijn maatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld bewuste keuzes op het gebied van veenweide. Kiezen wij wel of niet voor onderwaterdrainage? In welke gebieden? En wat zijn de effecten hiervan? Als er wordt gekozen voor het nemen van tijdelijke maatregelen moet dit een bewuste keuze zijn. Ook zijn monitoring en onderzoek van belang om de effecten te kunnen meten van maatregelen.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor de maatregelen. De opgaven verschillen per gebied en dus ook de oplossing. Dit betekent ook dat er meer bewegingsvrijheid dient te zitten in sommige maatregelen. Bij de maatregel dat gemeenten 1% meer bomen moeten te planten, zou je niet alleen naar bomen kunnen kijken maar ook naar grasland of andere teelten. Randvoorwaarden zijn het oplossen van belemmerende regelgeving, zodat de maatregelen ook uitgevoerd kunnen worden en dat maatregelen consequent moeten zijn. Bijvoorbeeld als de reductie van fijnstof omlaag gaat, dient dit geen vrijbrief te zijn om de uitstoot ergens anders te verhogen.

Uitwerkgroepen

 • Energie & Glastuinbouw
 • Veehouderij
 • Landgebruik & ruimte:
  • Veenweide
  • Natuur en bos
  • Landbouwbodems en Vollegronds teelt
 • Consumptie
 • Financiering
 • Innovatie
 • Draagvlak en communicatie