Regionale samenwerking vanaf 2018

Op regionaal niveau kunnen bovenlokale opgaven en oplossingsrichtingen in beeld gebracht worden, kan ondersteuning en kennisontwikkeling plaatsvinden en kunnen (overheids)partijen die allemaal een deel van de oplossing in handen hebben, samen aan de slag.

Van gemeenten wordt verwacht dat ze vanaf 2018 in regio’s gaan samenwerken. In deze regio’s werken gemeenten en waterschappen met provincies samen, al dan niet met niet-overheden. Afhankelijk van de gebiedskenmerken en de  te verwachte opgaven kunt u hierbij denken aan woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, Rijkswaterstaat, de GGD, LTO-afdelingen en burgerbewegingen.

Taken samenwerkingsverbanden

De taak van de regio is om:

  • kennis en ervaring uit te wisselen
  • kwetsbaarheden in beeld te brengen
  • een ambitie, strategie en uitvoeringsprogramma op te stellen
  • samen te werken aan het uitvoeren van maatregelen

De regio heeft een ambtelijk en een bestuurlijk aanspreekpunt en komt regelmatig bijeen.