Volgende stap op weg naar Klimaatakkoord

Met de overhandiging van de opbrengst van de klimaattafels aan minister Wiebes is een volgende stap gezet om te komen tot een Klimaatakkoord. De VNG gaat met de achterban in gesprek of de maatregelen voldoen aan de drie door gemeenten gestelde randvoorwaarden aan ondertekening van het akkoord.

Dat gesprek wordt ondermeer gevoerd tijdens de landelijke werkconferentie op 14 februari. De uitkomsten van doorrekening door de planbureaus – of de maatregelen de beoogde 49% CO2-reductie opleveren en of de transitie haalbaar en betaalbaar is – worden eind februari verwacht.

Drie randvoorwaarden aan Klimaatakkoord

De afgelopen maanden hebben bestuurders namens de VNG de standpunten van gemeenten op de vijf klimaattafels ingebracht. De input daarvoor kwam uit diverse bijeenkomsten met ambtenaren en bestuurders. Tijdens de eerste landelijke werkconferentie eind september is de voortgang aan de tafels met de leden besproken. Op de BALV van 30 november hebben gemeenten gesteld dat het Klimaatakkoord alleen kan worden ondertekend als deze voldoet aan drie randvoorwaarden:

  • De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn voor de samenleving;
  • Gemeenten moeten de juiste bevoegdheden krijgen om de regierol mogelijk te maken;
  • Gemeenten moeten gecompenseerd worden in de uitvoeringslasten.

VNG-commissievoorzitter Lot van Hooijdonk:

“Er is ongelofelijk hard gewerkt door onze bestuurders aan de tafels om ervoor te zorgen dat de opbrengsten van de tafels aansluiten bij de klimaatmotie die tijdens de ALV is behandeld en de 3 randvoorwaarden. De rekening van de energietransitie mag niet op het bordje komen van onze inwoners. Woningeigenaren moeten de mogelijkheid krijgen om de aanpassingen die zij nemen om hun huis te verduurzamen, binnen de woonlasten te financieren. En ook vragen gemeenten om een realistische planning: ze moeten voldoende tijd krijgen om hun inwoners bij het proces te betrekken. Gemeenten kunnen deze complexe sociaal-maatschappelijke opgave ook niet uitvoeren als zij niet beschikken over voldoende mensen, middelen én de benodigde bevoegdheden.”

Vervolgstappen

Hoewel er serieuze stappen zijn gezet ten opzichte van 10 juli zijn er nog open einden. De VNG verwacht dat het Kabinet, nadat de doorrekening heeft plaatsgevonden, hier nog gesprekken over gaat voeren. Dit betekent dat de VNG haar achterban nog niet vraagt om een akkoord op ondertekening.

Meer informatie