VNG haalt input op bij leden voor Klimaatakkoord

De regering wil samen met de decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord afsluiten. De onderhandelingen daarover beginnen zodra het Interbestuurlijk Programma is ondertekend. 

Inmiddels is bekend dat het Klimaatakkoord is onderverdeeld in een aantal thema’s: gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie, voedsel en natuur. De VNG wil daaraan governance toevoegen.

Input gemeenten

Om de input voor de VNG te krijgen, gaven op 8 februari meer dan 100 ambtenaren uit diverse gemeenten en regio’s antwoorden en inzichten over deze thema’s. De vragen waarover zij zich bogen bestonden uit:

  • welke rol heeft de gemeente
  • wat moet veranderd worden aan taken en bevoegdheden
  • wat is de rol van andere stakeholders
  • welke aanpassingen aan wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden zijn nodig voor een soepele uitvoering

Tot slot werd de deelnemers ook gevraagd hoeveel zij nu al aan capaciteit en budget inzetten in de energietransitie.

Verduurzaming gebouwde omgeving

De input varieerde van de roep om dwingende kaders, zoals een verplichting om 100% van je elektriciteitsvraag zelf op te wekken, ook voor gemeenten, tot de vraag om méér ruimte om de opgaven op te pakken. Ook voor andere partijen zoals netbeheerders.

Aan de andere kant moeten belangen van inwoners geborgd zijn. Gemeenten zouden bij het verlenen van een vergunning aan nieuwe energieprojecten rekening moeten houden hoe de directe omgeving daar van meeprofiteert. Ook moet er aandacht zijn voor huishoudens met een kleinere beurs. Verder was men eensgezindheid over de oplossingsrichtingen voor de financiering. Alleen verschillen de meningen over het inzetten van een WOZ-instrument.

Voorbeeldfunctie

Dat de huidige renovatie van de Tweede Kamer niet energieneutraal wordt opgeleverd, vinden de aanwezigen, mede vanuit de voorbeeld- en aanjaagfunctie van de overheid, een gemiste kans. De mogelijkheden binnen het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed om te verduurzamen heeft door het kleine volume slecht een beperkte bijdrage aan de totale opgave. Wel zou het als een vliegwiel kunnen fungeren om verduurzaming in de gemeente te stimuleren, hiervoor is een integrale interne aanpak over afdelingen en budgetschotten heen alsook een wijkaanpak nodig.

Mobiliteit

Ook aan de mobiliteitstafel is geconcludeerd dat gemeenten een voorbeeldfunctie hebben. Gemeenten zouden hun eigen voertuigpark in 5 jaar emissievrij kunnen maken. Daarnaast kunnen gemeenten met maatschappelijke partijen inwoners verleiden meer gebruik te maken van de mobiliteitsketen met als uitgangspunt: minder rijden en als je dan rijdt zorg dan dat dit schoon en duurzaam is.

Het Rijk moet dan komen met een uitfaseringsplan voor auto's op fossiele brandstoffen. Andere suggesties waren om de auto in bebouwde omgeving geen alternatief te laten zijn en minder afritten van snelweg.

Vervolg

De komende weken wordt deze input verder aangevuld en verwerkt in fiches die aan de VNG-onderhandelaars wordt meegegeven. Ook gaat de VNG het land in met een roadshow om input op te halen.

Meer informatie