Regionale energiestrategie.nl online

Vanaf nu is de site Regionale-Energiestrategie.nl online. Op deze site vindt u informatie over het programma regionale energiestrategieën.

Waarom dit programma en wat ging eraan vooraf?

Op 22 mei 2016 is de Deal Pilots Regionale Energiestrategie ondertekend door de zes dealpartijen: de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG, UvW en het IPO.

Deze deal heeft geresulteerd in het Programma Regionale Energiestrategieën. Met dit programma willen de dealpartijen ervaring opdoen met een aanpak waarmee in zeven pilotregio’s wordt gewerkt aan een regionale energiestrategie.

Investeringsagenda

Met de investeringsagenda zetten de koepels in op klimaatadaptie, energietransitie en een circulaire economie. Belangrijk hierbij is lokaal en regionaal maatwerk en samenwerking tussen overheden maatschappelijke organsiaties bedrijven en inwoners. In dit programma werken deze partijen samen op een regionale schaal. Er wordt zodoende al ervaring opgedaan met deze nieuwe werkwijze en onderzocht hoe we zo efficiënt mogelijk  kunnen samenwerken  om de beoogde doelen te behalen.

Doel

Het doel van het programma regionale energie is de beoogde CO2-reductie op korte termijn en aan het samenvoegen van alle ontwikkelingen en plannen tot een samenhangende strategie voor de betreffende regio in relatie tot de lange termijn opgave. De ervaringen van dit programma worden meegenomen in de ontwikkeling van een nationaal energie en klimaatprogramma

Welke informatie vindt u op de site?

  • Doelstelling(en) deelprogramma of project: (in werkwoorden en bullets)
  • Pilotregio's die meedoen
  • Wat is een energiestrategie
  • De partners

Meer informatie