Elektriciteit: uitkomst doorrekeningen

Op woensdag 13 maart 2019 zijn de doorrekeningen van het concept Klimaatakkoord door het CPB en het PBL bekend gemaakt.

Wat is de uitkomst van de doorrekeningen per sectortafel?

Doelstelling behaald?

De doelstelling voor elektriciteit is een CO2-reductie van 20,2 Mton in 2030. PBL concludeert dat de reductie uitkomt tussen de 18,3 en 21,0 Mton. De bandbreedte voor het realiseren is relatief klein en met name afhankelijk van de realisatie van een CCUS-project (Carbon Capture, Utilisation and Storage) bij Tata Steel.

Hernieuwbare energie

Nederland hoeft door de toename van hernieuwbare elektriciteitsopwekking minder stroom te importeren dan in het basispad (en kan zelfs netto exporteur worden), waardoor de emissies van elektriciteitsproductie in andere Europese landen naar verwachting zullen afnemen met zo’n 11-18 Mton.

De voorziene toename van hernieuwbare energie op land tot 35 TWh in 2030 zal vragen om ruimtelijke inpassing en een gedegen participatieproces waarbij de RES een belangrijke rol zal spelen.

Elektrificatie

Elektrificatie bij alle energiegebruikers is een cruciaal element van de energietransitie. De basis daarvoor is het grote potentieel aan hernieuwbare elektriciteit, vooral van wind en zon. Dat vraagt om een uitgebreider en aangepast elektriciteitsnetwerk op alle schaalniveaus. Daarnaast is het de uitdaging om de opgewekte elektriciteit van de fluctuerende bronnen wind en zon zo goed mogelijk te benutten, en daarvoor waar mogelijk opslagsystemen in te richten.

Zowel het transport als ook de mogelijke opslagsystemen van deze hernieuwbare energie zullen vragen om ruimtelijke inpassing door onder andere gemeenten.

Omvorming salderingsregeling kleinschalig zon-pv

Oorspronkelijk werd rekening gehouden met 7 TWh kleinschalig hernieuwbaar (zon) in 2030. PBL komt op 10 TWh kleinschalig hernieuwbare energie (systemen kleiner dan 15 KWp).

De voorziene grote toename van kleinschalige hernieuwbare energiesystemen zal met name op of aan de gebouwde omgeving plaatsvinden. Gemeenten zullen hier rekening moeten houden in hun beleid.

Totale vraag naar elektriciteit

Door de voorgestelde maatregelen in het Ontwerp Klimaatakkoord zal de totale vraag naar elektriciteit toenemen, evenals de productie van hernieuwbare elektriciteit. De effecten daarvan op de fossiele elektriciteitsopwekking en daarmee op de CO2-emissies hangen mede af van de aannames over brandstof- en CO2- prijzen en ontwikkeling van capaciteit en beleid buiten Nederland. 

Biomassacentrales

Het gebruik van kolen zal vanaf 2030 verboden zijn. Kolencentrales kunnen omgebouwd worden naar biomassacentrales. De hoeveelheid biomassa is echter niet toereikend op dit moment. Hierin moeten keuzes worden gemaakt. De toename van gebruik van elektriciteit vanuit andere sectoren zal ook ruimtelijke consequenties kunnen hebben.

Vervolg

De Sectortafel Elektriciteit komt tot 26 april wekelijks bij elkaar. Wat de agenda zal zijn, is op dit moment nog niet bekend.