Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Veel gemeenten werken al actief aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Tegelijkertijd is de snelheid waarmee het klimaat verandert hoger dan verwacht. Daarom hebben Rijk,  provincies,  gemeenten en waterschappen een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgesteld. Dit deltaplan moet leiden tot een gestructureerde,  landsdekkende aanpak door overheid, burgers en bedrijven. Het plan versterkt initiatieven die al lopen en ondersteunt bij onderwerpen waarover nog minder bekend is, zoals hittestress.

Ambities

In het deltaplan worden zeven ambities gesteld:

  1. Kwetsbaarheid in beeld: gemeenten/waterschappen brengen de  kwetsbaarheid in beeld d.m.v. een stresstest.
  2. Bewustwording risico’s: Gemeenten/waterschappen/provincies starten een dialoog met gebiedspartners om bewustzijn over kwetsbaarheid voor extremen te vergroten.
  3. Samen uitvoeren: Gemeenten/waterschappen/provincies stellen met elkaar een uitvoeringsagenda op.
  4. Meekoppelkansen benutten: klimaatrobuustheid betrekken bij elke nieuwe ontwikkeling.
  5. Stimuleren en faciliteren: er komt een landelijk platform om kennis en ervaring samen te brengen.
  6. Regulering en borging vormgeven: bekijken of aanpassen van regels nodig is.
  7. Handelen bij calamiteiten: er worden afspraken gemaakt met de veiligheidsregio’s.