Investeringsagenda voor de kabinetsformatie 2017

woensdag 29 maart 2017

Geachte mevrouw Schippers,

De gezamenlijke gemeenten, provincies en waterschappen willen met het nieuwe kabinet tot nadere invulling komen van de omvangrijke en complexe opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Wij hebben daartoe een ambitieuze investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland, opgesteld die met actieve steun van het Rijk tot een succesvolle realisatie leidt. Gezien de versnelde klimaatverandering is de aanpak hiervan belangrijk én urgent.