Dossier Energie en klimaat

Ruim veertig organisaties (overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, financiële instellingen) verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij.

Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategie

Dit voorjaar zijn de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gestart, met als doel in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent terugdringen. De onderhandelingen staan onder coördinatie van het Klimaatberaad en worden inhoudelijk gevoerd aan 5 sectortafels. De VNG is vertegenwoordigd in zowel het Klimaatberaad als aan alle sectortafels met lokale bestuurders.

Op weg naar aardgasvrij

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat ze grootschalig en planmatig aan de slag gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In deze enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen geen aardgas meer gebruiken, geïsoleerd worden en voorzien worden van duurzame energie krijgt de gemeente de regierol.

Wetsvoorstellen

Klimaatwet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Klimaatadaptatie

Wateroverlast en hittestress komen steeds vaker voor. Zonder maatregelen leidt dit tot schade en slachtoffers. In deze maatschappelijke opgave werken gemeenten samen met andere betrokkenen aan oplossingen. 

Duurzame investeringsagenda

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan gemeenten, provincies en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.
Lees verder en/of bekijk filmpje

Lees meer over

Stand van zaken energietransitie. Hoever zijn de gemeenten in Nederland met hun energietransitie? Wat doen ze om de doelen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen?

Innovatieve Aanpakken koopwoningen

Met het programma Innovatieve Aanpakken koopwoningen willen wij de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad versnellen. Het programma wordt gecoördineerd door de VNG in samenwerking met Bouwend Nederland, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Hoe zit het met het energieverbruik en klimaat in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.