Bodem en ondergrond: wat gaat er veranderen?

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond gaan veranderen. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet, de Rijksstructuurvisie Ondergrond en het adviesrecht van gemeenten in de Mijnbouwwet. In een ledenbrief leest u hier meer over.

De veranderingen hebben in veel gevallen financiële en juridische gevolgen voor uw gemeente en bieden, mits goed geborgd, ook kansen voor lokale en regionale ambities.

Ledenbrief

In de ledenbrief 'Bodem en ondergrond' informeren wij u nu al over deze veranderingen, omdat in veel provincies al een begin is gemaakt met de voorbereiding van overdracht van dossiers aan gemeenten, die nu geen bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming zijn.

  • Het tweede deel van de brief gaat over de benaderingswijze van bodem en ondergrond volgens de Omgevingswet: een benadering die uitgaat van het natuurlijke bodem- en watersysteem, inclusief haar potenties en kwetsbaarheden.
  • Voor beide onderwerpen is de omgevingsvisie een essentieel instrument om uw toekomstige ambities voor wat niet wettelijk geregeld is te borgen, gebruik makend van uw lokale afwegingsvrijheid. De VNG geeft aan hoe we uw gemeente kunnen ondersteunen.

Bijeenkomst in januari

Medio januari 2018 gaan medewerkers van het Ministerie van I&W de concepttekst van het aanvullingsbesluit bodem toelichten aan gemeenten. Dit is een preconsultatie; in maart vindt de consultatieronde plaats.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen meedenken over de invulling van de aankomende wet? Geef u op via de ROMnetwerk groep van de werkgroep bodem. Heeft u nog geen toegang, stuur dan een e-mail naar romnetwerk@vng.nl en vraag om toegang tot de werkgroep bodem (WEB).

Meer informatie