Bodem en ondergrond

De inhoud van de Wet bodembescherming (Wbb) wordt herzien. Dit is nodig om gebiedsgericht bodembeheer te vergemakkelijken, zoals ook is afgesproken in het convenant bodem. De herziene artikelen treden naar onze verwachting grotendeels in een AMvB onder de nieuwe Omgevingswet in werking.

Wetsvoorstellen

Grondgebonden groei melkveehouderij

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad