Wetsvoorstel asbestdakenverbod verworpen: hoe verder?

De Eerste Kamer heeft 4 juni het asbestdakenverbod verworpen. Er komt nu geen wettelijke grondslag voor het verbod en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan de invoeringsdatum van het asbestdakenverbod ook niet in een AMvB regelen; het verbod is van de baan.

De VNG is met het oog op de volksgezondheid voorstander van de asbestsanering, maar maakte zich zorgen over de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het wettelijke verbod. Veel dakeigenaren voelen de urgentie om hun asbestdaken te saneren. Bij het merendeel van de gemeenten is inmiddels in beeld om hoeveel m2 het gaat en er lopen versnellingsinitiatieven en gezamenlijke aanpakken.

Vervolg

De staatssecretaris van IenW heeft laten weten na het zomerreces met betrokken partijen in gesprek te willen en voor het eind van dit jaar met een vervolgplan te komen. De VNG doet mee aan dit gesprek om met het Rijk te bepalen hoe gemeenten hun inwoners kunnen ondersteunen en faciliteren bij de sanering. Mogelijkheden zijn het ongewijzigd blijven inzetten op de versnellingsaanpak, een lichte koersverandering en inzetten op stimulering, of geheel stoppen met de inzet. De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu bespreekt het onderwerp asbest inde vergadering van 4 juli.

Verzekeraars

De VNG maakt zich bovendien zorgen over het feit dat verzekeraars bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering, vooruitlopend op het verbod, geen dekking meer boden voor asbestdaken of de premie verhoogden. Zonder versnelling zal dit probleem waarschijnlijk groter worden. Dit betekent dat dakeigenaren hun onroerend goed steeds moeilijker kunnen verzekeren en dat dit duurder zal worden.

Informatie