Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)
Kamerstuknummer: 
35267

InhoudMet dit wetsvoorstel wordt Richtlijn (EU) 2018/851 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Dit moet uiterlijk op 5 juli 2020 gebeurd zijn. Het bepaalt de voorwaarden of er sprake is van einde-afval of een bijproduct. Wanneer een afvalproduct een behandeling heeft ondergaan waardoor het weer nuttig bruikbaar is, en voldoet aan een aantal criteria, is het niet langer afval. De criteria staan in het wetsvoorstel uitgewerkt en worden in de Wet Milieubeheer opgenomen. Daarnaast stelt het wetsvoorstel regels over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en gescheiden inzameling van bepaalde afvalstromen.

Beoogde datum inwerkingtreding

  1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2020, met uitzondering van artikel I, onderdeel D. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 1 juli 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  2. Artikel I, onderdeel D, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.