Wat betekent de Wvggz voor gemeenten? Wat doet de VNG?

Wat betekent de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) op 1 januari 2020 voor gemeenten? De VNG gaat aan de slag om gemeenten op de wet voor te bereiden. Dit najaar houden we regionale kennisbijeenkomsten.

De Wvggz vervangt de Wet BOPZ. In de nieuwe wet staat niet meer de gedwongen opname, maar de zorg centraal. Binnen de VNG maakt dit traject onderdeel uit van de opgave Zorg en Veiligheid. Daarin brengen we alle onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid bij elkaar. 

Wat er verandert voor gemeenten

In grote lijnen veranderen er drie dingen.

  • De positie van de burgemeester. De IBS wordt straks een ‘crisismaatregel’, waar andere regels aan verbonden zijn. Ook komt er een regionaal overleg over de uitvoering van de Wvggz tussen de burgemeester, het OM en GGZ
  • Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van meldingen van familie of betrokkenen over een personen. Heeft deze man of vrouw (verplichte) ggz nodig?
  • Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtsspraak en GGZ) moeten veilig informatie uitwisselen. Het landelijk ketenbureau ontwikkelt een systeem waarop gemeenten moeten aansluiten.

Wat de VNG doet

We werken aan handreikingen en richtlijnen, aan de hand van vragen die leven bij gemeenten:

  • Hoe komt de burgemeester in positie? Welke informatie is nodig? Wat is de ruimte voor afwegingen en hoe kan de wettelijke hoorplicht worden gemandateerd?
  • Hoe richten we het verkennend onderzoek in? En het meldpunt?
  • Hoe werken we goed samen met ketenpartners?
  • Wat moeten we doen om te kunnen aansluiten op het IV-systeem?
  • Hoe borgen we de privacy?
  • Wat hoe verhoudt de Wvggz zich tot andere wetten, zoals de Wet Zorg en Dwang en de Jeugdwet, en wat betekent dat voor gemeenten? 

Regionale kennisbijeenkomsten

Dit najaar houden we regionale kennisbijeenkomsten met plenaire presentaties en interactieve workshops. De bijeenkomsten zijn gericht op gemeentelijke beleidsambtenaren, juristen (privacy), bestuursadviseurs en wijkteam-managers. Geïnteresseerden van ketenpartners zijn ook welkom (in overleg). Voor bestuurders worden aparte bijeenkomsten gehouden. Nadere informatie over deze bijeenkomsten volgt zo snel mogelijk. 

Ketensamenwerking

De VNG werkt samen met het OM, GGZ en Rechtspraak in een landelijk ketenbureau, geleid door het ministerie van VWS. Besluiten worden genomen in een bestuurlijke ketenraad waarin de VNG is vertegenwoordigd. 

Meedoen?

We werken samen met een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende gemeenten. Daarin delen we vraagstukken, knelpunten en ervaringen. Op basis daarvan richten we het ondersteuningsproject in. Wilt u daarin meedoen? Stuur dan een e-mail naar informatiecentrum@vng.nl met vermelding van Ambtelijke werkgroep Wvggz. 

Meer informatie