Regionale informatiebijeenkomst Wvggz (Nijmegen)

donderdag 29 november 2018

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) ervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

U krijgt voorlichting hoe deze taken beleidsmatig en organisatorisch opgepakt en geïmplementeerd kunnen worden. Tegelijkertijd willen we toetsen waar gemeenten nog behoefte aan hebben, de onderlinge samenwerking stimuleren en u in staat stellen onderling kennis en ideeën te delen.

Na een plenaire start gaan we in deelsessies dieper op een aantal inhoudelijke onderwerpen. We staan daarbij onder andere stil bij de volgende vragen:

  • Hoe brengen we de burgemeester in de juiste positie? Welke informatie heeft hij nodig voor de oplegging van de crisismaatregel? Hoe kan de wettelijke hoorplicht zorgvuldig ingevuld en gemandateerd worden? Welke afwegingen kan hij maken en welke ruimte heeft hij daarbij?
  • Hoe richten we het verkennend onderzoek in? Hoe is bijvoorbeeld een wijkteam betrokken?  Hoe wordt beoordeeld of een melding aanleiding geeft voor het verkennend onderzoek, en welke kennis en expertise is daarbij nodig?
  • Hoe kunnen we de samenwerking met onze ketenpartners lokaal goed invullen?
  • Hoe bereiden we onze organisatie voor op aansluiting op het Informatie Voorziening systeem? Welke ICT voorzieningen zijn daarbij nodig? Hoe richten we onze werkprocessen hierop in en hoe trainen we medewerkers hiervoor?
  • Hoe borgen we de privacy standaarden die we stellen? Welke informatie mag met welke partner gedeeld worden en op welke wijze?
  • Welke financieringsvraagstukken spelen er rondom de implementatie? Hoe bekostigen we bijvoorbeeld het verkennend onderzoek en hoeveel geld moet voor de IV aansluiting worden gereserveerd?
  • Wat is de relatie met andere wetten, zoals de Wet Zorg en Dwang en de Jeugdwet en de Wet forensische zorg?

NB: dit is de tweede van vijf bijeenkomsten in verschillende regio’s. Kijk voor de overige bijeenkomsten in onze agenda. De opzet van de bijeenkomsten is in principe hetzelfde, maar wel met aandacht voor het lokale speelveld. 

Locatie en tijd

Nijmegen (exacte locatie volgt later na inschrijven)
9.00-13.00 uur

Doelgroep

Beleidsambtenaren sociaal domein en OOV,  (privacy) juristen, bestuursadviseurs, informatiemanagers en wijkteam-managers. Medewerkers van geïnteresseerde ketenpartners zoals bijvoorbeeld politie, OM, GGZ zijn ook van harte welkom deel te nemen.

Kosten

Geen.

Aanmelden

Meer informatie

Verdere informatie over de exacte locaties en het inhoudelijke programma volgt later na inschrijving.