Beleid en rol van gemeente

Terug naar het Basisboek/overige rubrieken

Gemeentelijk beleid

Hoe gaan gemeenten over het algemeen om met vrijwilligerswerk: tot hoever gaat de bemoeienis/inzet?

Gemeenten dienen een integraal beleid te voeren voor het plaatselijke vrijwilligerswerk vanuit prestatieveld 4 van de WMO. Vanuit de visie dat de inzet van vrijwilligers wordt gewaardeerd, dat burgers en organisaties worden gestimuleerd deel te nemen aan vrijwilligerswerk, dat vrijwilligerswerk waar nodig wordt ondersteund en zichtbaar aanwezig is in de plaatselijke situatie.

Praktijkvoorbeelden van beleidsnota’s
Waarborgen en waarderen: vrijwilligerswerk en mantelzorg gemeente Zaltbommel 2009-2011
Vrijwilligerswerkbeleid gemeente Hoorn 2009-2012
Woerden: Het is tijd voor vrijwilligerswerkbeleid
Een vernieuwingskuur: van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet in Voorschoten in de periode 2008-2012

Zie voor meer beleidsnota's de Databank Praktijkvoorbeelden van de VNG. Wilt u uw vrijwilligerswerkbeleidsnota ook delen met andere gemeenten? Stuur deze dan naar praktijkvoorbeelden@vng.nl.

Wat is het verschil tussen vrijwilligersbeleid en vrijwilligerswerkbeleid?

De gemeente maakt vrijwilligerswerkbeleid en de vrijwilligersorganisaties maken vrijwilligersbeleid (maar in de praktijk worden de termen wel door elkaar gebruikt).
> In het gemeentelijke vrijwilligerswerkbeleid staat de gemeentelijke visie op vrijwilligerswerk. Ook staan hier de voorwaarden in voor het toekennen van subsidie. Op basis van deze voorwaarden kan de gemeente snel beslissen welke aanvragen wel en niet in aanmerking komen voor subsidie.
> In het vrijwilligersbeleid van organisaties kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: welke taken worden door vrijwilligers gedaan, welke middelen zijn hiervoor nodig, hoe gaat de organisatie hiervoor (uitvoerende en/of coördinerende) vrijwilligers aantrekken, wat zijn criteria bij aanstelling van nieuwe vrijwilligers, hoe ziet een introductieprogramma eruit, hoe worden vrijwilligers begeleid, welke scholingsmogelijkheden zijn er voor vrijwilligers.

Praktijkvoorbeeld
• In de nota Vrijwilligerswerkbeleid van de gemeente Den Haag is een Handvest vrijwilligersbeleid opgenomen wat professionele organisaties als kader kunnen gebruiken voor hun vrijwilligersbeleid. Er staan 10 aandachtspunten in het handvest, waaronder de zichtbaarheid van vrijwilligerswerk in de organisatie, heldere kaders voor iedereen en bewegingsruimte voor vrijwilligers voor de inbreng van nieuwe initiatieven.

Wat is het verschil tussen de rol van de gemeente en de vrijwilligerscentrale of -steunpunt?

De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk. Vanuit deze visie en het beleid kan zij subsidie verstrekken aan de vrijwilligerscentrale. De vrijwilligerscentrale is kenniscentrum en spin in het web van het plaatselijke vrijwilligerswerk.

Praktijkvoorbeelden van vrijwilligerscentrales en -steunpunten
• Veel vrijwilligerscentrales zijn ook digitaal te vinden, zoals het Vrijwilligers Netwerk Veenendaal en Vrijwilligers Zeeland.

Wat is de gemeentelijke regierol?

Binnen de WMO (prestatieveld 4) zijn gemeenten verplicht de ondersteuning van het vrijwilligerswerk vorm te geven. In het vrijwilligerswerkbeleid moet de gemeente aangeven wat ze doen aan ondersteuning en stimulering van het vrijwilligerswerk en hoe zij de deskundigheidsbevordering inrichten.

In 2009 heeft het Ministerie van VWS basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg opgesteld. Er is gekozen voor de volgende vijf basisfuncties: Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen, Verbinden en makelen, Versterken, Verbreiden en Verankeren (de 5 V's). In de publicatie worden voor elke basisfunctie suggesties gedaan voor concrete activiteiten.

Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen als het inzetten van vrijwilligerswerk bij inburgering, maatschappelijke stages, werknemersvrijwilligerswerk of online vrijwilligerswerk vragen om een visie en beleid van de gemeente én om een gepast aanbod vanuit ondersteunende organisaties.

Verbinden en makelen
Bij verbinden is sprake van twee of meer partijen die met een bepaalde reden met elkaar in contact worden gebracht. Gemeenten zijn bij uitstek de partij om verbindingen tot stand te brengen. Makelen gaat nog een stapje verder. Makelen is het actief en bewust bij elkaar brengen van twee (of meer) partijen met de bedoeling dat ze concreet tot zaken komen. Dit veronderstelt steeds de aanwezigheid van een bemiddelende instantie ofwel een makelaar.

Versterken
Versterken houdt in dat de gemeente een effectieve lokale of regionale ondersteuningsinfrastructuur opbouwt en/of onderhoudt. Het gaat bij deze basisfunctie niet om de structuur an sich, maar om het doel dat daarmee bereikt wordt: het ondersteunen en versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Verbreiden
Het promoten en uiting geven aan de waardering van het vrijwilligerswerk. Deze basisfunctie gaat om 4 kernwoorden: inspireren, verleiden, verbreden en waarderen.

Verankeren
Vastgelegde kennis en ervaring in het vrijwilligerswerk dient beschikbaar te zijn, bijvoorbeeld via een informatiepunt, vrijwilligerscentrale of door middel van een ontwikkeld trainingsaanbod. Naast het vastleggen, is het ook goed een evaluatieslag te maken van de opgedane ervaringen en dit te gebruiken voor innovaties. Dit is in feite weer een voorloper van de basisfunctie Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerkbeleid voor gemeenten en de WMO:
Website Movisie, onderwerp Vrijwilligerswerkbeleid
Website Invoering WMO

Met wie wordt het vrijwilligerswerkbeleid ontwikkeld?

Betrek in ieder geval de spilfiguren van het plaatselijke vrijwilligerswerk er bij. De Commissie Vrijwilligersbeleid, opgericht ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Vrijwilliger in 2001, heeft diverse publicaties geschreven over het maken van vrijwilligerswerkbeleid.
Om het vrijwilligerswerk op lokaal niveau in kaart te brengen heeft de Commissie bijvoorbeeld de brochure Zicht op Vrijwilligerswerk uitgegeven waarin verschillende onderzoeksmethoden staan die een gemeente hiervoor kan gebruiken.

Zicht op vrijwilligerswerk! (Commissie Vrijwilligersbeleid)
Vrijwilligers betrekken bij de sector leefbaarheid en veiligheid (Commissie Vrijwilligersbeleid)
De gemeente, burgerinitiatieven en de ongebonden vrijwilliger (Commissie Vrijwilligersbeleid)
Integraal vrijwilligerswerkbeleid: de Utrechtse aanpak (Commissie Vrijwilligersbeleid)

Welke gemeentelijke beleidsmiddelen/instrumenten zijn er?

Subsidievoorwaarden, (meerjaren-)jaarprogramma met aandacht voor waardering, stimulering, ondersteuning en beeldvorming. Gemeenten hebben bijna allemaal een (VNG)verzekering voor vrijwilligers. Sommige gemeenten hebben eigen werknemersvrijwilligersbeleid, soms zelfs vanuit college en/of raad en kunnen dit ook promoten richting lokale bedrijven (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen). Sommige gemeenten gebruiken ook eigen media om het vrijwilligerswerk te promoten of besteden dit uit aan de vrijwilligerscentrale. In veel gemeenten wordt de jaarlijkse vrijwilligersdag op 7 december gevierd.

Hoe kun je vrijwilligerswerkbeleid integreren met andere trajecten: WMO, WWB, WSW?

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Volgens de WMO (prestatieveld 4) moeten gemeenten vrijwilligers ondersteunen. Meer informatie over de WMO en vrijwillige inzet vindt u op de website van Movisie.

WWB (Wet Werk en Bijstand)
Het is in principe mogelijk om naast een uitkering vrijwilligerswerk te doen. Gemeenten bepalen zelf in hoeverre er sprake is van een meldingsplicht van vrijwilligerswerk. Meestal moet de uitkeringsgerechtigde het melden omdat hij/zij in principe beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Vrijwilligerswerk kan zelfs door de gemeente worden gestimuleerd of opgelegd wanneer iemand, om welke reden dan ook, nog geen betaalde arbeid kan doen en werkervaring in het kader van de re-integratie van belang is. Gemeenten kunnen daartegenover een premie geven om iemand te stimuleren of te belonen voor getoonde inzet en als tegemoetkoming in de onkosten. Deze premie heeft geen gevolgen voor de uitkering. De hoogte van de premie is maximaal €1944,- en mag slechts voor twee achtereenvolgende jaren worden uitgekeerd. Ook andere instanties mogen deze premie verstrekken, maar moeten dat voorleggen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze bepalen of de premie bijdraagt aan arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden.

• Meer informatie over vrijwilligerswerk en de Wet Werk en Bijstand vindt u via de website wwbinvoering.nl.

WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)
WIA'ers, WAO'ers, Waz'ers en Wajongers mogen vrijwilligerswerk doen. Zij hebben geen toestemming nodig van het UWV, maar moeten het vrijwilligerswerk soms wel melden bij het UWV. Het feit dat ze vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren betekent soms dat ze ook in staat zijn betaald werk te verrichten. Het UWV wil hiervan op de hoogte blijven en zal hen indien nodig oproepen voor een herkeuring.

Hoe kan informatievoorziening over vrijwilligerswerk regionaal gecentraliseerd worden?

Hierin kan een vrijwilligerscentrale een belangrijke rol spelen. De vrijwilligerscentrale of -steunpunt heeft contact met zoveel mogelijk plaatselijke vrijwilligersorganisaties. Diverse centrales in een regio kunnen hun krachten bundelen bijvoorbeeld door middel van een gezamenlijke website. De vrijwilligerscentrale kan door publicaties over en manifestatie van het plaatselijke vrijwilligerswerk de plaatselijke bevolking informeren over de veelzijdigheid van het plaatselijke vrijwilligerswerk.

Hoe kunnen we zorgen voor zicht op vrijwilligerswerk op het gebied van diverse beleidsterreinen, zorg, sport, kunst en cultuur, etc?

De beleidsmedewerker vrijwilligerswerkbeleid kan bij collega’s op de diverse beleidsterreinen zoals sport, zorg, kunst en cultuur navragen in hoeverre zij beleid hebben voor vrijwilligers op dat beleidsterrein. Al deze activiteiten kunnen gebundeld opgenomen worden in de nota vrijwilligerswerkbeleid.

Praktijkvoorbeeld
• Verenigingen, clubs en andere groepen vrijwilligers in de gemeente Buren worden uitgenodigd hun mooiste foto op te sturen. Ter gelegenheid van de Doedag voor Vrijwilligers komt er eenmalig een magazine boordevol informatie uit. Dit magazine wordt geïllustreerd met de ingestuurde foto's van vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

Wat is de formele grondslag voor subsidieverlening bij burgerinitiatieven?

Burgerinitiatieven zijn initiatieven en voorstellen die uit de samenleving komen. Burgers kunnen een verzoek doen om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Er zijn wel een aantal criteria waar het voorstel aan moet voldoen, dit kan per gemeente verschillen. Voor elk voorstel moet voldoende steun zijn uit de samenleving in de vorm van namen inclusief adres, geboortedata en handtekeningen.
De gemeente kan op grond van zijn vrijwilligerswerkbeleid subsidie verlenen voor initiatieven van burgers.

Meer informatie:
Website van Movisie: Burgerinitiatieven

Steeds meer gemeenten zien de voordelen van burgerinitiatieven. Burgers weten ook goed en soms beter wat er speelt. Vrijwillige initiatieven van burgers besparen de overheid veel tijd, energie en geld.

Hoe kan de gemeente samenwerken met lokale fondsen?

In elke gemeente zijn vele lokale en regionale fondsen op allerlei beleidsterreinen actief. Fondsen werken bijvoorbeeld specifiek voor individuele burgers in (financiële) knelsituaties. Daarnaast zijn er vergelijkbare fondsen die zich niet richten op individuen maar juist op initiatieven. Deze fondsen kunnen worden benut bij de financiering van diverse maatschappelijke projecten of individuele (materiële) hulp. Zo ook met burgerinitiatieven. Deze kunnen gestimuleerd en gerealiseerd worden met behulp van deze fondsen. Het is in het belang van de gemeente en van de fondsen dat er samengewerkt wordt. Door regelmatig overleg waarbij zowel voortgang van projecten, liggende aanvragen, ideeën als uitdagingen voor de lokale samenleving besproken worden kan een goede samenwerking ontstaan.

Ondersteuning door gemeente

Hoe kan de gemeente vrijwilligersorganisaties optimaal ondersteunen met gebruik van zo min mogelijk middelen?

De gemeente kan ten eerste helpen door de vrijwillige inzet niet in de weg te zitten, bijvoorbeeld door onnodige administratieve lasten, vergunningen en onduidelijke subsidiecriteria. Daarnaast kan de gemeente helpen door middel van het verstrekken van subsidies en het faciliteren van de vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld door ruimte in welzijnsinstellingen ter beschikking te stellen en kennis of opleidingsmogelijkheden te bieden.

Welke behoeften aan gemeentelijke ondersteuning hebben organisaties waar vrijwilligers actief zijn?

Er zijn voorwaardenscheppende behoeften en financiële behoeften. Bij het eerste kunt u denken aan faciliteiten zoals ruimte, gebruik van computers en eenvoudige procedures bij het aanvragen voor vergunningen. Ook kan er behoefte zijn aan informatie, kennis, advies en samenwerking.
Financiële middelen kunnen ingezet worden voor de ondersteuning van activiteiten, deskundigheidsbevordering, onkostenvergoeding en vrijwilligersverzekering.

Hoe kun je vrijwilligerswerk monitoren zonder een uitgebreid registratiesysteem?

De database van de plaatselijke vrijwilligerscentrale zou inzicht moeten kunnen geven over het vrijwilligerswerk. De gemeente heeft hier geen specifieke rol in, behalve dat zij de vrijwilligerscentrale financieel kan ondersteunen in de aanschaf en onderhoud van de database. Wanneer er geen vrijwilligerscentrale is in de gemeente, dan kan de gemeente dit (laten) onderzoeken of afgaan op signalen over tekorten van vrijwilligers. Sommige gemeenten hebben in hun beleidsplan opgenomen dat ze elke paar jaar een enquête houden.

Praktijkvoorbeeld

• In Den Haag krijgen vrijwilligers via hun vrijwilligersorganisatie een Ooievaarspas waarmee ze korting kunnen krijgen bij sport- en culturele organisaties.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat vrijwilligers zo min mogelijk worden belast met onnodige administratie?

De aanpak van de regeldruk voor vrijwilligers is één van de 10 belangrijke knelpunten tussen burgers en overheid die het huidige kabinet wil wegnemen. Het boek 'Passie onder regeldruk’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het resultaat van het project ‘Ruimte voor vrijwilligers’ en bevat maatregelen die gemeenten kunnen nemen waardoor vrijwilligers 90% minder administratieve lasten ervaren.

Deelnemende gemeenten aan het traject hebben bijvoorbeeld de collecte-, evenementen- en optochtvergunning voor vrijwilligers afgeschaft, ze verlenen subsidies voor een periode van 4 jaar, ze hebben vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering georganiseerd en een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Praktijkvoorbeelden
• Assen: vrijstelling leges voor Verklaring omtrent gedrag (VOG)
• Zeist: subsidies worden verleend voor meerdere jaren, dus hoeven niet jaarlijks meer aangevraagd
• Voorschoten: het aanvragen van gelden uit het vrijwilligersfonds wordt digitaal mogelijk
• Zaltbommel: schaft de vergunningsplicht af voor kleine evenementen
• Groningen: voor subsidietoekenningen tussen 2.500 en 10.000 euro wil de gemeente nog wel de stukken inzien, maar is een uitgebreid financieel verslag niet meer nodig

Hoe kan de gemeente met behulp van de NL DOET (voorheen Make A Difference Day) zorgen voor meer structurele vrijwilligers?

De ‘Make a Difference Day heeft een nieuwe naam: NL DOET. Dit evenement is bedoeld om vrijwilligerswerk zichtbaar te maken en mensen ermee te laten kennismaken. NL DOET vindt plaats op de derde vrijdag en zaterdag van maart.

NL DOET is in eerste instantie niet bedoeld om te zorgen voor meer structurele vrijwilligers, maar uit onderzoek van Bureau Synovate blijkt dat het wel degelijk voor meer structurele vrijwilligers zorgt. 15% van de onderzoeksgroep geeft aan (misschien) vrijwilliger te worden naar aanleiding van de MADD de afgelopen jaren. Verder blijkt uit de evaluatie van MADD in Bedrijf dat meer dan de helft van de deelnemende bedrijven die nog geen ervaring hadden op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO), geïnspireerd zijn om vaker actief te worden op MBO-gebied.

Wat kan de gemeente doen
De gemeente kan zich aanmelden als intermediair voor deze dag en zij kan activiteiten subsidiëren en ondersteunen waardoor maatschappelijke instellingen zich naar de burgers toe meer en beter presenteren. Organisaties die meedoen met NL DOET laten door deze 'open huis' activiteiten zien hoe leuk en belangrijk vrijwilligerswerk binnen hun gelederen is. Burgemeester, wethouders en raadsleden kunnen door op die dag mee te doen laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is.

Meer informatie vindt u op http://www.nldoet.nl/, daar kunt u ook een stappenplan voor gemeenten en het logo downloaden.

Wat is de verhouding tussen gemeente en vrijwilliger?

Vrijwilligerswerk is en blijft de vrije keuze van de vrijwilliger zelf. Een gemeente kan vrijwilligerswerk stimuleren, het is immers belangrijk dat burgers betrokken zijn bij hun omgeving. Door vrijwilligerswerk te doen participeren zij aan de samenleving. Een gemeente kan haar burgers verleiden tot vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk stimuleren en waardering uitspreken.

Praktijkvoorbeeld
• De gemeente Leeuwarden biedt een aantal dagdelen per week gratis kinderopvang aan vrijwilligers om vrijwilligerswerk te stimuleren.

Hoe kan een gemeente haar waardering uitspreken voor vrijwilligers?

Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

 • Een jaarlijkse vrijwilligersdag organiseren voor alle vrijwilligers in de gemeente,
 • De uitreiking van een vrijwilligersprijs,
 • Een rubriek “vrijwilliger in het zonnetje” op de gemeentelijke website of in het plaatselijke krantje,
 • Doe als gemeente actief mee met NL DOET
 • Geef aandacht aan de ‘dag van de vrijwilliger’, elk jaar op 7 december
 • Vrijwilligerskaart: gemeenten kunnen een vrijwilligerskaart aan hun vrijwilligers geven die hiermee toegang krijgen tot een compleet pakket van diensten en privileges dat is afgestemd op de wensen van vrijwilligers http://www.vrijwilligers.nl/,
 • Door vrijwilligers te betrekken bij het vormgeven van vrijwilligerswerkbeleid,
 • Door de wethouder werkbezoeken af te laten leggen bij vrijwilligersorganisaties

Praktijkvoorbeelden
• Gemeente Arnhem deelt elk jaar geldprijzen uit aan mensen die zich op een bijzondere of originele manier inzetten voor medebewoners, de wijk of de stad: Spekcheques, Jeugdkanjers, en de ‘Buiten Gewoon Beter-Bonus’. De prijsuitreiking hiervan vindt plaats tijdens het jaarlijkse vrijwilligersgala.

• Gemeente Zeewolde reikt prijzen uit in diverse categorieën vrijwilliger van het jaar. De categorieën zijn: jong, 25 plus, duovrijwilliger en er is een aanmoedigingsprijs.

Hoe kun je een vrijwilligersprijs opzetten?

Zonder al te veel moeite kan er een oproep worden gedaan aan burgers om een vrijwilliger te nomineren. Belangrijk is dat een onafhankelijke jury de inzendingen beoordeelt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst (de nieuwjaarsreceptie, de vrijwilligersdag of kerstborrel) kan er een leuke attentie (waardebon, beker) worden uitgereikt.

Praktijkvoorbeeld
• De Haagse Hulde is de waarderingsprijs voor vrijwilligersorganisaties van de gemeente Den Haag. Ieder jaar heeft de prijs een thema. In 2009 was het bijvoorbeeld ‘zorgzaam vrijwilligerswerk’. Per jaar staat één van de specifieke doelgroepen uit het vrijwilligersbeleid centraal in het thema (zoals jongeren, gehandicapten, migranten).

Hoe kan de gemeente het goede voorbeeld geven wat betreft vrijwilligerswerk?

Een aantal voorbeelden:

 • het meedoen door ambtenaren, burgemeester en wethouders met NL DOET
 • op team/afdelingsuitjes vrijwilligerswerk doen
 • maatschappelijke-stageplaats aanbieden

Financiën

Mogen vrijwilligers een onkostenvergoeding krijgen?

Ja dat kan. In de volgende gevallen hoeft de vrijwilliger geen belasting te betalen over zijn vrijwilligersvergoeding:

 • Hij/zij krijgt vergoedingen voor alle werkelijk gemaakte kosten. Boven de 150 euro per maand of 1.500 euro per jaar dienen de werkelijk gemaakte kosten geheel met bonnetjes worden aangetoond.
 • Hij/zij is 23 jaar of ouder en krijgt een vergoeding van maximaal 4,50 euro per uur, met een maximum van 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
 • Hij/zij is jonger dan 23 jaar en krijgt een vergoeding van maximaal 2,50 euro per uur, met een maximum van 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
 • Zie voor de voorwaarden de website van de Belastingdienst.
 • Vergoedingen voor inzet en voor kosten op de website van de Belastingdienst

Wetgeving

Waar kan ik relevante regelgeving (fiscaal, sociaal, juridisch) vinden?

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van vrijwilligers kunt u vinden op de website vrijwilligerswerk.nl, beheerd door Movisie. Hier wordt onder andere de fiscale wetgeving, ARBO wetgeving, horecawetgeving, aansprakelijkheidswetgeving en hygiënewetgeving uitgelegd.

Praktijkvoorbeeld
• De gemeente Zwolle heeft een handboek met wet- en regelgeving gemaakt voor vrijwilligersorganisaties. Met behulp van dit handboek kunnen vrijwilligersorganisaties op eenvoudige manier voldoen aan de lokale wet- en regelgeving en het vergunningenbeleid. Alle lokale regels, belastingen en vergunningen waarmee vrijwilligersorganisaties te maken kunnen krijgen, worden behandeld.

Wat houdt het convenant over de makelaarsfunctie in?

In december 2007 hebben de Staatssecretarissen van OCW en VWS en de VNG een convenant afgesloten inzake de verdere ontwikkeling van de makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stage en de stimulering van vrijwilligerswerk. Hierin is afgesproken dat gemeenten structureel geld krijgen voor de makelaarsfunctie. Dit geld wordt ongeoormerkt aan het gemeentefonds toegevoegd. De rekenformule om het bedrag te berekenen voor 2011 is:
aantal inwoners x € 0,40 + aantal vo-leerlingen x 0,80 x € 9,22) x 1,527

 

In het regeerakkoord is besloten de maatschappelijke stage met ingang van 2015 niet meer verpicht te stellen. In het regeerakkoord is daarbij een uitname uit het gemeentefonds opgevoerd ter hoogte van € 20 miljoen.

De € 20 miljoen uitname betreft:

 1. € 10 miljoen voor de makelaarsfunctie maatschappelijke stages
 2. €10 miljoen voor de makelaarsfunctie voor vrijwilligerswerk (lokale infrastructuur voor ondersteuning, werving en matching en deskundigheidsbevordering)

Lees meer over de convenant in het onderdeel 'Makelaarsfunctie' van dit basisboek

Gelden ARBO-regels ook voor vrijwilligers?

Organisaties waar vrijwilligers werken moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, maar hoeven niet aan alle verplichtingen van de Arbo-wet te voldoen, zoals de organisatie van bedrijfshulpverlening. Maar vrijwilligers zijn wel wettelijk beschermd tegen risico’s die grote gevaren voor de gezondheid kunnen opleveren.

Informatie over Arbo-wetgeving vindt u op het Arboportaal en het dossier wet- en regelgeving op vrijwilligerswerk.nl.
Dossier vrijwilligers op het Arboportaal
Website vrijwilligerswerk.nl

Hoe is de aansprakelijkheid van vrijwilligers geregeld?

De aansprakelijkheid van vrijwilligers is ingewikkeld omdat in verschillende omstandigheden, verschillende regels gelden. Op de site vrijwilligerswerk.nl - aansprakelijkheid staat uitgebreide informatie en een factsheet over aansprakelijkheid.

Terug naar het Basisboek/overige rubrieken