Persoonsgerichte aanpak verward gedrag: Heb oog voor elkaar!

Na twee jaar ‘schakelen’ sluit het Schakelteam Personen met Verward Gedrag haar opdracht af met een eindrapportage. Belangrijkste conclusie: 'We kunnen allerhande nieuwe middelen en methoden ontwikkelen, maar uiteindelijk gaat het vooral om de intenties waarmee we ons werk doen. Heb oog voor elkaar!'

In heel Nederland wordt door gemeenten en ketenpartners hard gewerkt aan een integrale goed werkende aanpak. Het realiseren van een echte doorbraak in de gebruikelijke manier van werken vraagt alleen om gedragsverandering en een cultuuromslag en dat kost tijd.

Pas als een goed werkende aanpak onderdeel is geworden van de reguliere werkwijze van de betrokken samenwerkingspartners, zal het duidelijk zijn of we met elkaar een verschil hebben gemaakt voor de mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Op naar een persoonsgerichte aanpak

Bij een persoonsgerichte aanpak staat de mens centraal in plaats van het systeem en kent het systeem meer flexibiliteit om ook maatwerk te kunnen faciliteren. In haar eindrapportage doet het Schakelteam aanbevelingen om een persoonsgerichte aanpak verder uit te bouwen en te borgen. De belangrijkste zijn:

  • Behoud de opgebouwde samenwerkingsstructuur en zet die breder in
  • Maak de regio-indeling congruenter: hanteer hiervoor de veiligheidsregio
  • Maak een persoonsvolgend budget mogelijk
  • Advies- en meldpunt 24/7 voor niet acute meldingen met landelijk nummer

Bestuurlijk lef en uitvoeringskracht

Jantine Kriens, Algemeen directeur VNG geeft aan dat voor de VNG de belangrijkste vraag is: staat de persoon centraal? En wat is daarvoor nodig?

Als wij (het Rijk, medeoverheden, ketenpartijen) dat nu allemaal als startpunt durven te nemen én de consequenties in financiering en samenwerking accepteren, kunnen we samen echt stappen zetten. Daar zijn geen nieuwe rijksprogramma's voor nodig maar bestuurlijke lef en uitvoeringskracht.

Herkenbaar landelijk publieksnummer

In zijn reactie op de eindrapportage heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid toegezegd om werk te maken van een herkenbaar landelijk publieksnummer dat gekoppeld wordt aan regionale meldpunten.

Als je je zorgen maakt om iemand met verward gedrag moet de juiste instantie snel ingeschakeld worden. Nu komen er elke dag veel meldingen bij 112 binnen die er niet thuis horen. Een landelijk meldpunt voor niet-acute kwesties moet dit ondervangen.

Heb oog voor elkaar!

Onder het motto heb oog voor elkaar spreekt het Schakelteam iedere Nederlander aan op zijn of haar verantwoordelijkheid. Een opdracht aan de samenleving als geheel, als naasten, buren, vrienden, hulpverleners, bestuurders. Schakelteamvoorzitter Onno Hoes:

Het voor elkaar zorgen begint bij ons zelf. Het is niet alleen een taak van gemeenten, GGZ-instellingen, politie en zorgverzekeraars. Iedereen kan een steentje bijdragen aan een menselijkere samenleving.

Website blijft beschikbaar

In het kader van een 'warme overdracht' blijft de website van het Schakelteam tot 1 januari 2019 beschikbaar en wordt nog regelmatig bijgewerkt. Naast actualiteiten vindt u op de website ook: Praktijkvoorbeelden, Tools en publicaties, Persoonlijke verhalen, Bouwstenen en de Aanpak per regio.

Meer informatie