Regio Twente

Gemeenten:

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn,  Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldezaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Zorgverzekeraar:

Menzis

Overig:

Zorgaccent, Aster zorg, Livio, Carint Reggeland, consulenten Wmo, ergotherapeuten, cliënten (ouderen)

Thema:

Integrale ouderenzorg

De 14 Twentse gemeenten gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een regionale blauwdruk ontwikkelen om te komen tot een effectieve samenwerking in de ondersteuning en zorg voor ouderen. De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde, huiselijke omgeving blijven. Daarnaast is het landelijk beleid dat inwoners langer zelfstandig thuis moeten kunnen wonen.

Nu het aantal ouderen in de samenleving steeds verder toeneemt en de zorgvraag zwaarder wordt, is een goede domeinoverstijgend samenwerking tussen organisaties en aansluiting tussen wet- en regelgeving noodzakalijk.

Tijdens dit project kijken de deelnemers naar verbeterpunten in de samenwerking binnen de zorgketen. Daarbij is bijzondere aandacht voor:

  • Domeinoverstijgende geriatrische ketensamenwerking, onder meer gericht op samenwerking tussen de wijkverpleging en het sociaal domein.
  • Domeinoverstijgend proces van tijdelijke opnames. Vanuit de Wmo, de Zvw en de Wlz bestaan financieringsmogelijkheden voor tijdelijke opname. De instroom in de verschillende vormen van tijdelijk verblijf zijn niet altijd even toegankelijk en procedures zijn niet altijd helder.
  • Effectief ontschotten in de ouderenzorg. Dit project maakt onderdeel uit van de landelijke werkagenda van Menzis en gemeenten en is bedoeld om de schotten tussen de verschillende wetten in kaart te brengen, onder meer op basis van actuele casuïstiek.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

In een constructieve sfeer voeren we gesprekken met inwoners, aanbieders van zorg en ondersteuning en professionals die deze zorg leveren. Hieruit zijn een aantal knelpunten uit naar voren gekomen.

  • Uit de inventarisatie blijkt bijvoorbeeld dat wet en regelgeving rondom zorg en ondersteuning voor ouderen niet goed op elkaar aansluiten.
  • Ook zien we een gebrek aan afstemming tussen professionals onderling én tussen professionals en mantelzorgers waardoor ouderen onnodig in ziekenhuizen opgenomen of verblijven zij te vaak, kortdurend in zorginstellingen.
  • Tot slot willen we werken aan een soepele en tijdige doorstroming van cliënten vanuit de Wmo en Zvw naar de Wlz. De overgang naar langdurige zorg (Wlz) wordt nu soms te lang uitgesteld waardoor onnodig crisissituaties ontstaan. De rest van dit jaar pakken we deze- en andere knelpunten aan in verschillende deelprojecten.

Wij kenden onze samenwerkingpartners al: we zijn sinds januari 2015 gestart onder de landelijke werkagenda van Menzis, regio’s en gemeenten (www.werkagendamenzisgemeenten.nl).