Regio Kennemerland

Gemeenten:

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Zorgverzekeraar:

Zilveren Kruis

Thema:

Intensivering samenwerking GGZ.

De gemeenten in de subregio’s IJmond en Zuid-Kennemerland hebben in de afgelopen jaren samen met Zilveren Kruis en zorgaanbieders geparticipeerd in de EPA-taskforces. De gemeenten en de zorgverzekeraar beogen om de projecten die uit de proeftuinen naar voren zijn gekomen, verder te implementeren en te borgen in beleid.

Daarnaast is er behoefte aan een structurele samenwerkingsagenda voor de komende jaren. Dit vraagt om inzicht in de belangrijkste opgaven waar gemeenten en zorgverzekeraar samen voor staan, bijvoorbeeld op het snijvlak van begeleiding en behandeling.

De samenwerking draagt ook bij aan kennisuitwisseling over elkaars rollen, taken, institutionele kaders en verantwoordelijkheden.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

Efficiëntere zorg aan GGZ-cliënten in de regio Kennemerland

Het snijvlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) brengt uitdagingen met zich mee voor GGZ-cliënten en aanbieders van behandeling en begeleiding. Regiogemeenten in Kennemerland en zorgverzekeraar Zilveren Kruis werken samen aan betere en efficiëntere zorg voor cliënten in de GGZ.                                           

Klantreis

Daartoe maakten we samen een klantreis, waaruit een aantal opgaven naar voren kwamen. Zo moet de samenwerking tussen huisartsen en wijkteams beter. En ook de samenwerking tussen de medische behandeling en de sociale begeleiding van GGZ-cliënten kan beter. Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke participatie kunnen we veel meer samenwerken met de cliënt zelf, diens mantelzorger of een ervaringsdeskundige.

Doorstroom vanuit opname

Een andere opgave is het verbeteren van de doorstroom vanuit opname naar een passende woonvoorziening. Er is nog wel eens sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod, waardoor cliënten te maken krijgen met wachttijden. Zowel cliënten als aanbieders maken hierdoor onnodige kosten. Wij willen samen passende hulp verzorgen, zodat cliënten niet langer dan nodig in een instelling verblijven.

We brengen nu de belangrijkste kansen en risico’s in de samenwerking verder in kaart. Ook maken we een samenwerkingsagenda om bestuurlijk voor te leggen en vertalen we die naar concrete uitvoeringsplannen en afspraken over de inzet van mensen en middelen.