Regio Holland Rijnland

Gemeenten:

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Zorgverzekeraar:

Zorg en Zekerheid

Thema:

Ambulantisering GGZ.

De gemeenten uit de regio Holland Rijnland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid richten zich met dit project op het krachtig en samenhangend organiseren van de geestelijke gezondheidszorg in de regio.

De aandacht gaat daarbij uit naar de volgende deelonderwerpen:

  • Versterking ambulante behandeling & begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg;
  • Realisatie van een financieel duurzaam organisatiemodel voor het lokale initiatief Psychiatrische Eerste Hulp & Crisisdienst GGZ;
  • Inkopen of ontwikkelen van ontbrekende aanbod voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening;
  • Goede doorgaande zorglijn 18- / 18+.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

Een toekomstbestendig GGZ-landschap voor Holland Rijnland

Met de decentralisaties in het sociaal domein is er veel veranderd in de wijze waarop zorg en ondersteuning georganiseerd zijn. En er gaat nog meer veranderen met het decentraliseren van de maatschappelijke zorg: Vanaf 2022 gaan de zorg en ondersteuning voor sociaal kwetsbare mensen, de verslavingszorg, de maatschappelijke opvang en beschermd wonen van de centrumgemeente naar alle individuele gemeenten.

Met het oog hierop hebben we in Holland Rijnland samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een aantal opgaven geformuleerd voor onze regio. Zo willen we een gezamenlijk toekomstbeeld vormen voor de GGZ-zorg in de regio. We willen de ambulante behandeling en begeleiding versterken door een goede samenwerking van professionals maar ook door de inzet van ervaringsdeskundigen.

Een andere ambitie is een effectievere toeleiding en bemoeizorg, zodat mensen met psychische problematiek sneller hun weg vinden naar de juiste ondersteuning. En we willen voldoende passende voorzieningen creëren in de vorm van crisisopvang, respijtzorg en woonvoorzieningen.

In het najaar werken we onze samenwerkingsagenda verder uit met concrete uitvoeringsplannen en afspraken over de inzet van mensen en middelen. We leggen de agenda na het zomerreces voor aan de bestuurders van de regiogemeenten en Zorg en Zekerheid.