Regio Groningen

Gemeenten:

De Groningse gemeenten.

Zorgverzekeraar:

Menzis

Thema:

Ketenaanpak personen met verward gedrag rond crisismelding.

Zorgverzekeraar Menzis en de Groningse gemeenten werken in dit traject aan het verkrijgen van meer inzicht op de problematiek en aanpak rondom mensen met verward gedrag, dit gebeurt aan de hand van casusanalyses. De aandacht gaat uit naar cliëntpaden en -profielen van mensen waarvoor een E33-melding ‘overlast door verward of gespannen persoon’ wordt gemaakt bij de politie.

Op basis van de inzichten worden gericht verbeteringen doorgevoerd die bijdragen aan een sluitende keten rond de crisismelding, zodat passende hulp aan deze doelgroep geboden kan worden. In een brede werksessie met alle betrokkenen (naast zorgverzekeraar en gemeenten, o.a. zorgaanbieders, politie, GGD, cliëntvertegenwoordiging) wordt hier de basis voor gelegd.

Menzis en de gemeenten werken al nauw samen aan een bredere aanpak van dit vraagstuk. Een voorbeeld hiervan is de Aanpak Personen met Verward Gedrag (APVG).

Dit traject is aanvullend op de lopende activiteiten.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

Regio Groningen en Menzis versterken integrale aanpak voor mensen met verward gedrag

De Groningse regio werkt samen met zorgverzekeraar Menzis, de politie en partijen uit het medisch- en sociaal domein om de aanpak voor personen met verward gedrag te verbeteren.

We hebben op basis van casusanalyses inzichtelijk gemaakt welke ‘route’ cliënten afleggen bij een crises. Daar hebben we een praatplaat van gemaakt. Toen we die bespraken, zagen we dat het niet altijd duidelijk is wanneer en met wie contact moet worden gezocht, of wie moet worden geïnformeerd als er bijvoorbeeld een melding bij de politie binnenkomt. Nu zoeken we samen waar en hoe de aansluiting tussen de ketenpartners beter kan. We willen samen met Menzis en onze ketenpartners een eenduidig uitvraagprotocol maken.

Persoonsgericht

Het samen bekijken van de casussen voedde onze ambitie om meer te investeren in de persoonsgerichte aanpak voor deze groep. Nu zoeken we nog (te!) vaak naar systeemoplossingen. We willen het leren op casusniveau graag breder inzetten. Zo kunnen we de dingen die goed werken inbedden in bestaande (lokale) structuren. Met Menzis en onze ketenpartners blijven we de komende periode samen optrekken.