Oosterschelderegio

Gemeenten:

Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen

Zorgverzekeraar:

CZ

Overig:

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO), Huisartsen van zorggroep Periscaldes, Zeeuwse Zorgschakels (ZZS)

Thema:

Zorgoptimalisatie dementie.

De gemeenten in de Oosterschelderegio, zorgverzekeraar CZ, Zeeuwse Zorgschakels (ZZS) en huisartsen – vertegenwoordigd in PeriScaldes – hebben de ambitie om de samenwerking tussen alle partners in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s) te optimaliseren.

De zorg en ondersteuning in de regio voor mensen met dementie is op verschillende manieren georganiseerd en gefinancierd. Dit loopt over de drie wetten heen (Wmo, Zvw, Wlz). Professionals en vrijwilligers weten daardoor vaak niet wat er aan zorg en ondersteuning mogelijk is.

De eerste stap in het realiseren van de ambitie is het opstellen van een gezamenlijke visie voor een optimaal functionerende keten van dementiezorg en -ondersteuning. De concrete uitwerking van de doelstellingen en de beoogde resultaten worden vervolgens beschreven in een meerjarenplan. Deze documenten leggen de basis voor een gezamenlijke aanpak van concrete opgaven in de komende jaren.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

Brede samenwerking op thema dementie

Voor een effectief zorgpad is het nodig om de samenwerking tussen professionals uit het medisch en sociaal domein te verbeteren en meer kennis uit te wisselen. Ook de algemene bewustwording rondom dementie vraagt veel aandacht. Het herkennen van de ziekte in het begin stadium is van groot belang voor de cliënt, maar ook voor naasten en mantelzorgers.

We willen meer adequate voorzieningen voor mensen met dementie. Om mantelzorgers te ontlasten, voor crisisopvang én voor cliënten die niet langer thuis kunnen wonen.

Optimalisatie zorgpad

Bij de optimalisatie van het zorgpad stellen we de belangen van cliënten en hun mantelzorgers centraal. We willen cliënten en hun naasten zorg en ondersteuning op maat bieden. Met één primair aanspreekpunt. Hiertoe moeten netwerken van formele en informele zorg goed op elkaar aansluiten. Ook moeten professionals elkaar moeiteloos weten te vinden en mogen zij bij de uitvoering van hun werk niet belemmerd worden door schotten in wet- en regelgeving en financiering.

We hebben onze ambities vastgelegd in een visiedocument dat we na het zomerreces bestuurlijk voorleggen. Ook benutten we het ondersteuningsprogramma om de ambities zo ver mogelijk te realiseren.