Verbeteragenda

Focus richten op het opmerken van signalen

De eerste focus van het Dordts collectief is vooral gericht op opmerken van signalen die duiden op aanwezigheid van kindermishandeling.

In de verbeteragenda is de gezamenlijke ambitie het voorkomen van kindermishandeling door de focus te verleggen naar het oppakken van die signalen waardoor mogelijk een situatie van mishandeling uit kan ontstaan. Waardoor ouders een interventie geboden kan worden en zij hun ouderschap kunnen versterken.

Deze focus zorgt er voor dat er in eerder stadium aandacht is voor de zorg voor ouders in het kunnen opvoeden van hun kind. Maar ook dat we niet meer achteraf – wanneer er een ernstig incident is geweest - moeten constateren dat het niet verwonderlijk is dat dit incident voor zou vallen. Omdat signalen al deze richting uitwezen, maar er doorzettingskracht gebruikt is om de signalen actiegericht op te pakken.

Doorzetten van de ondersteuning

De tweede focus is het doorzetten van ondersteuning wanneer het niet in het vrijwillige kader opgelost kan worden. Helaas blijkt er toch in te veel gevallen dat de uiteindelijke vrijwillige begeleiding niet voldoende was, waardoor in het extreme geval dood van het kind het gevolg was. Dan is de inzet van een dwangmaatregel en volgende stap.

Maar zijn deze maatregelen toereikend? En bieden ze dat wat we uiteindelijk willen bereiken in het systeem? Of zou er eigenlijk een andere maatregel –beoordelingsprogramma van de ouders – uitgesproken moeten worden? Hierdoor is er de mogelijkheid om begeleiding aan de ouders te geven, waardoor het kind niet de straf van een onder toezicht stelling (OTS) krijgt.

Doelen en acties

Het Dordts collectief heeft als hoofddoel het terugdringen van het aantal meldingen kindermishandeling. In de uitvoering en planning van de verbeteragenda zijn hiervoor drie agendapunten opgenomen.

 • Signaleren en bespreekbaar maken van signalen van de onveilige opvoedsituatie met de ouders (en het kind).
  Doel: De beweging van curatieve zorg naar meer preventief zorg, waardoor ouders in hun kracht worden gezet. Met een gelijke benadering door alle professionals
  Actie: Aanpak ontwikkelen voor het normaliseren van gesprekken over moeilijke opvoedsituaties en deze aanpak breed inzetten door alle professionals die werken met kinderen.
 • Intensiveren van de samenwerking door de ketenpartners
  Doel: Ketenpartners werken op een effectieve wijze samen. De geboden zorg is aanvullend op eerdere zorg.
  Actie: Routekaart Jeugdzorg

 • Effectief inzetten van dwangmaatregelen
  Doel: Inzet van drang en dwangmaatregelen zijn passend bij de situatie, waardoor ouders (en kind), in hun kracht worden gezet om veilig om te groeien. Wij werken hierbij vraaggericht.
  Actie: Het doorlichten van het proces rondom inzet en uitvoering dwangmaatregelen door casuïstiek te bespreken met alle partners in het proces.