Thema 4. Informatie delen en privacy

Waar gaat het over?

Ondanks dat er veel ruimte is om informatie te delen, zijn er veel vragen en onzekerheden bij professionals over wanneer en hoe zij informatie over (vermoedens van) kindermishandeling mogen delen met anderen. Ook ondervinden professionals dilemma’s bij het toepassen van de regels.

Aanpak

Verbeterd gebruik van bestaande instrumenten

In Heerlen is gewerkt aan meer eenduidigheid in de signalerings- en registratiecriteria voor de verwijsindex met als doel betere signalering en samenwerking. Professionals van 1e en 2e lijnsorganisaties die aangesloten zijn bij de verwijsindex, bereikten met elkaar en met de gemeente overeenstemming over uniforme criteria, op basis waarvan jeugdigen gesignaleerd worden in de verwijsindex. Deze zijn vervolgens bestuurlijk goedgekeurd.

In Rotterdam is een werkgroep ’Informatie delen’ die bestond uit professionals uit onder meer CJG, onderwijs, wijkteam, Veilig Thuis, jeugdbescherming en politie in diverse werksessies aan de slag gegaan met vragen als: ‘Wanneer vraag/verstrekje welke informatie aan wie?, ’Hoe kun je deze informatie het best verstrekken?’, ‘Wanneer vraag je vooraf toestemming bij de ouders?’ Bij een de werkgroep‘Samenwerken’ bleek informatie delen ook een belangrijk aandachtspunt.

Leren van de praktijk: uitwisselen van knelpunten en maken van afspraken

In Amsterdam is een Algemeen Privacy Convenant Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling opgesteld tussen een groot aantal partijen: Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen, gemeente Amsterdam, Blijf Groep, Welzijnsorganisatie, Jeugdbescherming, Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en lokale (wijk)teams. Het schetst de wettelijke kaders waarbinnen gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden van deze partijen tot stand kan komen. Deze kaders helpen professionals bij de afweging wanneer, met wie en hoe noodzakelijke informatie mag worden gedeeld.

Tips voor gemeenten

  • Wees ervan bewust dat de angst bij professionals voor schending van privacy van ouders/gezinnen hardnekkig is. Dit speelt een grote rol bij informatiedeling met andere partners in de keten. Ontwikkel producten die helpen om hun vragen en misverstanden aan te pakken.
  • Besteed bij scholing over dit thema aandacht aan ten minste kennis over wetgeving en ruimte die daarin bestaat, de persoonlijke dilemma’s en morele vraagstukken die bij informatiedeling een rol spelen en het praktisch handelen.

Meer voorbeelden

Meer voorbeelden vindt u in het uitgebreide rapport dat 20 februari 2017 gepresenteerd werd.