Thema 2. Samen leren en ontwikkelen

Waar gaat het over?

Alle betrokken partijen moeten over dezelfde basiskennis over het onderwerp kindermishandeling en niveau van professioneel handelen beschikken. Leren doen professionals het best van elkaar.

Aanpak

In de Collectieven is op diverse manieren gewerkt aan deskundigheidsbevordering van professionals. Bijvoorbeeld door scholing van (aankomende) professionals in het onderwijs of wijkteams, op het gebied van signaleren, handelen en samenwerken. Ook hebben de Collectieven veel geïnvesteerd in leren van elkaar in de praktijk. Bijvoorbeeld door werkateliers met wijkteams te organiseren. Of bijeenkomsten waarin de ene (groep) professional(s) de ander informeert over goede werkwijzen.

Scholing in signaleren, handelen en samenwerking

In Arnhem en Heerlen zijn intensieve deskundigheidsbevorderingstrajecten uitgevoerd om het signaleren en handelen in het primair onderwijs op alle niveaus te verbeteren.

Activiteiten

 • samenwerking met zowel gemeenten, onderwijsbesturen en scholen zelf
 • e-learning module huiselijk geweld en kindermishandeling van Augeo voor de leerkrachten
 • training tot aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld voor intern begeleiders
 • 4-delige serie van Klokhuis over kindermishandeling vertoond aan de kinderen van groep 7 en het bijbehorende lespakket verstrekt aan leerkrachten.
 • nieuwsbrief over kindermishandeling en huiselijk geweld voor de ouders van alle basisschoolkinderen
 • Veilig Thuis en wijkteams hebben hun werkwijze toegelicht en samenwerkingsvormen besproken, bijvoorbeeld: IB’ers weten nu hoe zij coaches van het wijkteam kunnen inschakelen bij complexe situaties.

Producten

Deskundigheidsbevordering bij aankomende beroepskrachten

In Heerlen is een factsheet voor het hoger beroepsonderwijs ontwikkeld. Op de Zuyd Hogeschool is een werkgroep gestart om kinder- en jongerenmishandeling een blijvende plek te geven in alle opleidingen door het onderwerp binnen de curricula op te nemen.

Leren in de praktijk: professionals leren van elkaar

Heerlen heeft samen leren als volgt ingevuld:

 • Intervisiebijeenkomsten voor professionals aan de hand van het viervenstermodel. Hiermee kunnen zij beter beslissingen te nemen bij casuïstiek en systematisch leren van de praktijk.
 • ‘Maatjesconstructie’ opgestart: iedere medewerker van het buurtteam heeft een maatje uit een expertiseteam (team met extra expertise op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en gedragsproblemen) voor overleg bij lastige casuïstiek.

Viervenstermodel van Van Montfoort

Tips voor gemeenten

 • Geef Veilig Thuis, vanuit haar expertisefunctie voor de wijkteams, een adviserende rol in het omgaan met drang en dwang, en vasthoudend werken binnen een vrijwillig kader.
 • Start uiterlijk in januari/februari het gesprek met bestuurders en beleidsadviseurs van de lokale onderwijsbestuurders over deskundigheidsbevordering. Zij stellen de activiteitenkalender vaak al in mei vast, voor het daarop volgende schooljaar.
 • Zorg dat alle lagen van de onderwijsorganisaties betrokken worden. Begin ‘bovenin’ met de lokale onderwijsbesturen. Als zij de wenselijkheid inzien van meer preventie en vroegsignalering, kan daarna op de scholen zelf het gesprek gestart worden.
[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Meer voorbeelden

Meer voorbeelden vindt u in het uitgebreide rapport dat 20 februari 2017 gepresenteerd werd.