Heerlens collectief

Het Heerlens collectief richt zich op een aantal concrete acties om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Een voorbeeld daarvan zijn acties binnen het onderwijs. Zowel binnen het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs, dé vindplaats voor signalen van kindermishandeling.

Ook wil het collectief tijdens het project, op een aantal plekken, op kleine schaal leren van wat er 'live' gebeurt. Wat zou er gedaan kunnen worden als we het gaan organiseren zoals we het willen hebben? Hoe borgen we zorg en om kinderen? Hierbij moet onderzocht worden hoe we de justitieketen erbij kunnen betrekken.

Reportage | Kindermishandeling is prioriteit op elke basisschool

Het Collectief tegen Kindermishandeling in Heerlen/Parkstad heeft sterk ingezet op het vergroten van deskundigheid in het onderwijs. Op elke basisschool zijn intern begeleiders en leerkrachten getraind in het signaleren van kindermishandeling en het aankaarten van signalen bij ouders. En het werkt!

Het resultaat is dat professionals weten wat ze moeten doen. Afspraken tussen het onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en Veilig Thuis zijn aangescherpt. De aanpak krijgt in heel Limburg navolging.

Leerkrachten en IB’ers zijn blij dat het onderwerp nu goed op de agenda staat. ‘Als het niet goed gaat met een kind is er geen drempel om het te bespreken met collega’s. Met de Meldcode weet je welke stappen je moet zetten,’ zegt leerkracht Herniette Fijnaut.

Alle schoolbesturen binnen Parkstad hebben de aanpak omarmd. Je ziet dat langzamerhand een gesloten keten ontstaat. Er is beleid, er zijn afspraken gemaakt, mensen zijn getraind, spreken 'dezelfde taal', en iedereen op school weet: we kunnen bouwen op collega’s, we weten wat de stappen zijn, en er zijn achtervangers.

Het is mooi om te zien dat de aanpak van regio Parkstad met Heerlen als centrumstad zich als een olievlek verspreidt in de hele provincie.

Lees de hele reportage

Verbeteragenda | Verbeteragenda Heerlens collectief (Parkstad)

Preventie en vroegsignaleren. Dat zijn de kernwoorden uit de verbeteraanpak van Parkstad Limburg met als centrumstad Heerlen. Een voorbeeld: inzet binnen het basisonderwijs gericht op de kinderen, leerkrachten, intern begeleiders en de ouders van het basisonderwijs. Zo krijgen de kinderen in de bovenbouw van alle basisscholen (110 scholen)  in de regio, in het najaar van 2016 de Klokhuisserie over kindermishandeling te zien. 

Interview | Met wethouder Jordy Clemens

Partnerschap en vertrouwen. Een sfeer waarin hulpverleners hun boek te buiten kunnen gaan als het nodig is in het belang van het kind. Dat zijn de sleutelwoorden voor het Collectief tegen Kindermishandeling in Heerlen. Wethouder Jordy Clemens is de bestuurlijke trekker van het collectief.‘Als ik als bestuurder praat in regels en protocollen krijg ik hulpverleners met een 9 tot 5-mentaliteit die ook zo redeneren. Maar als ik spreek in termen van vertrouwen en kansen grijpen, krijg ik mensen die extra meters maken,’ zegt Clemens.

Interview | Met projectleider Beppie Ortmans (Parkstad)

Mishandelde kinderen zijn lang niet allemaal in beeld. Op school weten leerkrachten vaak niet wat ze moeten doen met een vermoeden dat een kind slachtoffer is. In de verbeteraanpak van het Collectief tegen Kindermishandeling in Parkstad Limburg (centrumstad Heerlen) is deskundigheidsbevordering in het onderwijs daarom een cruciaal actiepunt. De aanpak is gericht op kinderen, leerkrachten, intern begeleiders en op ouders van de basisscholen in Parkstad. Alle leerkrachten krijgen een online cursus huiselijk geweld en kindermishandeling aangeboden. De intern begeleiders van de scholen volgen de aandachtsfunctionarissentraining.