Tweede Kameroverleg over Wmo-zaken: VNG-inbreng

Morgen heeft de Tweede Kamer een 'Verzamel-Algemeen Overleg (AO)' over de Wmo. Met oog hierop stuurde de VNG de Kamer afgelopen vrijdag een mail over bij gemeenten levende zorg- en aandachtspunten.

De belangrijkste punten zijn:

 • Een heldere wettelijke grondslag voor de uitwisseling van (persoons)gegevens in het sociaal domein ontbreekt nog. De VNG roept het kabinet op hier snel mee te komen.
 • De veelheid aan ambities en voornemens moeten leiden tot een daadkrachtige en robuuste aanpak, niet tot bestuurlijke en ambtelijke drukte.
 • Zorgen hoe het 'abonnementstarief' voor de (eigen bijdrage in de) Wmo zal uitpakken. Er gaat een verkeerd signaal uit van het inkomensonafhankelijke tarief.
 • De grenzen waar gemeenten tegenaan lopen in de samenwerking met zorgverzekeraars en eerste lijn.

Agendapunten AO

In de mail informeren we de Tweede Kamer over specifieke thema's die op de agenda van het AO staan:

 • Toegang tot de Wlz:
  voor gemeenten van belang in relatie tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
 • Vrouwenopvang:
  van gemeenten wordt steeds meer gevraagd, maar de decentralisatieuiterking Vrouwenopvang is gelijk gebleven.
 • Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang:
  de afspraken om de toegankelijkheid te verbeteren, de rol van de commissie, het convenant em VNG-bijeenkomsten.
 • Cliëntondersteuning:
  het traject 'Koplopers Cliëntondersteuning' van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
 • Landelijk evaluatie Hervorming Langdurige Zorg:
  de verwachte evaluatie door het SCP (zomer of najaar), waarop de VNG een bestuurlijke reactie zal geven.

Meer informatie

Hieronder de mail zoals door de VNG verzonden aan de Vaste Kamercommissie voor VWS: