Ratificatie VN-verdrag gehandicapten: VNG-reactie

De Tweede Kamer stemde gisteren in met raticficatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Naast het wetsvoorstel werd een een aantal amendementen en moties aangenomen. De VNG is blij dat de implementatie nu dichterbij komt.

Hiermee komt een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, binnen bereik. De VNG was al langer betrokken bij de implementatieplannen van het verdrag.

Nieuwe taken

Het VN-verdrag sluit goed aan bij de nieuwe taken van gemeenten, zoals jeugdhulp, participatie en de Wmo 2015. We beginnen niet bij nul, er gebeurt al veel. Ratificatie betekent een extra stimulans voor de beweging die met de nieuwe Wmo is ingezet: de samenleving aanpassen aan een zo breed mogelijke groep burgers, ook degenen met fysieke, mentale of sociale beperkingen. Het verdrag stimuleert de bewustwording en zet aan tot concrete actie.

Gevolgen voor gemeenten

Een aantal concrete gevolgen van de ratificatie voor gemeenten:

  • Naast de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen, waar middels een AMvB eisen aan worden gesteld, wordt gestreefd naar 100% toegankelijkheid van stemlokalen.
  • Gemeenten wordt gevraagd periodiek integrale plannen vast te stellen (zoals bepaald in Wmo 2015 en de Jeugdwet) waarin zij beschrijven hoe zij op basis van de lokale kenmerken willen werken aan de implementatie van het VN-verdrag.
  • Daarnaast is een motie aangenomen over bouwplannen van gemeenten. De Vrijwillige adviescommissies in gemeenten (VAC’s) moeten als aandachtspunt meenemen of een bouwplan voldoet aan fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Meer informatie