Rapportage 'Zicht op Wmo' n.a.v. motie Rutte gepubliceerd

In 2017 hebben VWS en VNG overleg gehad over de uitvoering van de motie Rutte. In de motie wordt verzocht de verschuiving van zorg en ondersteuning tussen de drie domeinen Wmo, Zvw en Wlz, per gemeente in kaart te brengen en deze monitor jaarlijks te herhalen.

VWS en VNG verschilden van mening over de bruikbaarheid van landelijke (Wmo) dataregistraties voor deze monitoring. De VNG heeft KPMG opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Zie het volledige rapport onder 'Meer informatie'. 

Conclusie

KPMG heeft een analyse gedaan bij drie gemeenten (Alphen aan de Rijn, Heerlen en Ede). Hieruit wordt geconcludeerd dat vanwege (beoogde) verschillen in beleid, uitvoering en registraties, de beschikbare Wmo-gegevens van gemeenten voor verschillende interpretaties vatbaar en niet goed vergelijkbaar zijn. Daarom zijn de gegevens geen goede maatstaf om de verschuivingen per gemeente tussen de Wmo, Zvw en Wlz in kaart te brengen.

Aanbevelingen

De VNG en VWS gaan in overleg over de uitvoering van de aanbevelingen die KPMG doet. Daarbij wordt gedacht aan pilots in gemeenten, met een diepte-analyse waarbij daadwerkelijke verschuivingen tussen de drie wetten geanalyseerd worden. Bij de pilots worden naast gemeenten ook CIZ en de zorgverzekeraars en zorgkantoren betrokken.

Meer informatie