Mensenhandel

Gemeenten hebben de taak om algemene en maatwerkvoorzieningen in te richten en ondersteuning en opvang te regelen voor enkele specifieke groepen, waaronder de slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast zijn zij een belangrijke samenwerkingspartner bij de aanpak van mensenhandel.
In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben, en moet deze geborgd zijn. Dit is een afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) en staat ook in het programma Samen tegen Mensenhandel. Lees verder

Project aanpak mensenhandel

Om gemeenten te ondersteunen is het Project aanpak mensenhandel gestart, waarin de VNG en CoMensha intensief samenwerken. De kern is dat zij aansluiten op behoeften van gemeenten. Daarbij kunnen zij helpen bij onder meer het ontwikkelen van beleid, realiseren van zorgcoördinatie en het inrichten van ketenafspraken. Ook zullen zij partners met elkaar in contact brengen en mogelijkheden scheppen voor het delen van ervaringen en best practices.

Heeft u vragen, behoeftes, suggesties en/of opmerkingen? We horen het graag!
U kunt terecht bij: 

CoMensha: mensenhandel in beeld

Het landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage. CoMensha coördineert daarnaast de eerste opvang, hulpverlening en zorg, adviseert, signaleert en agendeert knelpunten, en geeft trainingen en voorlichting aan professionals.